Inventering av förorenade områden i Norrbottens län

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0283-9636
Publicerad:
2003
Sidantal:
61
Länsstyrelsen i Norrbottens län inventerar sedan år 2000 förorenade områden i samarbete med länets kommuner. Arbetet har som mål att identifiera, undersöka och vid behov åtgärda områden som utgör stor eller mycket stor risk för hälsa och miljö. Inventeringen finansieras med medel från Naturvårdsverket och är en del av det långsiktiga arbetet med mål att förorenade områden i Sverige skall åtgärdas.

I denna rapport beskrivs arbetet med inventeringen av kemtvättar, oljedepåer och anläggningar för behandling och mellanlagring av farligt avfall. Verksamhetsprocesser inom kemtvätt, oljedepåer och anläggningar för behandling och mellanlagring av farligt avfall samt de mest förekommande och toxiska föroreningarna inom dessa branscher redovisas. Resultaten presenteras i form av intryck för varje objekt, riskklassning och motivering till riskklass.
Kommentar: