Inventering av förorenade områden i Norrbottens län enligt MIFO-modellen 2002

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0283-9636
Publicerad:
2002
Sidantal:
43
Länsstyrelsen i Norrbottens län inventerar sedan år 2000 förorenade områden i samarbete med länets kommuner. Arbetet finansieras med medel från Naturvårdsverket och är en del av det långsiktiga arbetet med mål att identifiera,  undersöka och vid behov åtgärda områden som utgör stor eller mycket stor risk för hälsa och miljö.

I denna rapport beskrivs arbetet med inventeringen av glasbruk och nedlagda gruvor i Norrbottens län. Verksamhetsprocesser inom glas- och gruvindustri samt de mest förekommande och toxiska föroreningarna inom dessa branscher redovisas. Resultaten från inventeringen av glasbruk och nedlagda gruvor presenteras i form av intryck för varje objekt, riskklassning och motivering till riskklass.
Kommentar: