Inventering av djuphamnar i Norrbottens län enligt MIFO-modellen 2001

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
22
Länsstyrelsen i Norrbottens län inventerar sedan år 2000 förorenade områden i samarbete med länets kommuner. Arbetet har som mål att identifiera, undersöka och vid behov åtgärda områden som utgör stor eller mycket stor risk för hälsa och miljö. Inventeringen finansieras med medel från Naturvårdsverket och är en del av det långsiktiga arbetet med mål att förorenade områden i Sverige skall åtgärdas.

I denna rapport beskrivs arbetet med inventeringen av djuphamnarna i Norrbottens län för att utföra en kartläggning av föroreningssituationen. Inventeringen skall resultera i en första riskklassning och underlag för en prioritering av objekt som bör undersökas ytterliggare.
Kommentar: