Leipipir - en översiktlig naturinventering

Löpnummer:
10/1996
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0283-9636
Publicerad:
1996
Sidantal:
27
I Norrbotten finns det fortfarande kvar ett fåtal större urskogsartade områden som saknar någon form av skydd. Dessa unika skogs- och myrområden utgör en rest av det landskap som tidigare dominerade i det boreala barrskogsområdet. Att skogsområdena saknar skydd, trots de höga naturvärdena, beror troligen på att de ligger i områden som är eller har varit intressanta för skogsbruk.

Leipipir är ett av dessa områden. Länsstyrelsen har utfört en översiktlig naturinventering i Leipipir för att dokumentera naturvärdena.
Kommentar: