Inventering av förorenade områden i Norrbottens län enligt MIFO-modellen 2000-2001

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0283-9636
Publicerad:
2001
Sidantal:
59
Länsstyrelsen i Norrbottens län inventerar sedan år 2000 förorenade områden i samarbete med länets kommuner. Arbetet har som mål att identifiera, undersöka och vid behov åtgärda områden som utgör stor eller mycket stor risk för hälsa och miljö. Inventeringen finansieras med medel från Naturvårdsverket och är en del av det långsiktiga arbetet med mål att förorenade områden i Sverige skall åtgärdas.

I denna rapport beskrivs arbetet med inventeringen av branscherna metall ytbehandling, skjutbanor, garverier och bilskrotar. Resultaten presenteras i form av intryck för varje objekt, riskklassning och motivering till riskklass.
Kommentar: