Länsstyrelsens organisation

Länsstyrelsen i Norrbottens län är en statlig myndighet med ca 270 anställda. Länsstyrelsen är en viktig länk mellan länets innevånare, kommuner, regering, riksdag och andra myndigheter. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och regeringens företrädare i länet.

Länsstyrelsen är organiserad i länsledning, 4 avdelningar, 18 enheter, länsledningens stab samt internrevisor. Länsstyrelsens ledningsgrupp består av länsledning, avdelningschefer och kommunikationschef. Miljöprövningsdelegationen är en självständig funktion inom Länsstyrelsen och beslutar i ärenden om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Länsstyrelsen lyder under Finansdepartementet. Insynsrådet Landshövding Länsråd Internrevisor Landshövding Länsråd Länsledningens stab Insynsråd Näringsliv Miljö Samhälle Administrativt stöd