Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många beslut som berör länets invånare och företag. Vissa beslut måste delges den som är berörd av ett ärende. Om många människor berörs kan annonsering i lokalpress ske istället för utskick per brev, så kallad kungörelseannonsering. Länsstyrelsen gör exempelvis kungörelser i ärenden som rör miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av länsstyrelsens beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt. 

I vilka ärenden kan du ansöka om hjälp med delgivning?
När delgivning ska ske på grund av en föreskrift i författning och den inte har något samband med ett mål i domstol eller ärende hos myndighet eller domstol ska den enskilde se till att delgivning sker. Länsstyrelsen kan hjälpa till med delgivning efter ansökan kommit in och beviljats.

Kostnader
Sedan den 1 april 2011 betalar du 500 kronor i ansökningsavgift i samband med att ansökan görs. Beroende på om Länsstyrelsen använder stämningsmannadelgivning eller kungörelsedelgivning tillkommer ytterligare kostnader. Avgiften betalas in till Länsstyrelsen i Norrbottens läns plusgirokonto: 35195-7. Det är viktigt att det framgår vilket ärende inbetalningen gäller.

Delgivningslagen
Sedan 1 april 2011 gäller en ny delgivningslag som inneburit att Länsstyrelsen tagit över uppgifter från polisen. Samtidigt infördes en lag om auktorisation av delgivningsföretag. Från 1 april 2001 är det till Länsstyrelsen du ska vända dig för stämningsmannadelgivning, inte till polisen.

Från och med den 1 april 2011 finns möjlighet att ansöka om auktorisation av delgivningsföretag och godkännande av personal hos Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har tillsammans med Skåne, Stockholm och Västra Götaland fått ett särskilt utpekat uppdrag att auktorisera och utöva tillsyn över delgivningsföretag. 

Vi ansvarar för företag som har sitt säte i Gävleborgs, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens eller Norrbottens län.