Kungörelser och delgivningar 

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Den som är berörd av ett ärende måste delges beslutet. När kretsen av berörda personer är stor, kan annonsering ske i tidningar istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelseannonsering. Länsstyrelsen gör exempelvis kungörelser i ärenden som rör miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Ny delgivningslag 1 april 2011

Länsstyrelsen tar över uppgifter från polisen när den nuvarande delgivningslagen ersätts och det samtidigt införs en lag om auktorisation av delgivningsföretag.

Från 1 april 2001 är det till Länsstyrelsen du ska vända dig för stämningsmannadelgivning och inte polisen.

Vilka ärenden kan du ansöka om hjälp med delgivning?

När delgivning ska ske på grund av en föreskrift i författning och den inte har något samband med ett mål i domstol eller ärende hos mydighet eller domstol ska den enskilde se till att delgivning sker.

Länsstyrelsen kan hjälpa till med delgivning efter ansökan kommit in och beviljats.

Kostnad

Från och med 1 april 2011 ska en ansökningsavgift på 500 kr betalas när ansökan görs. Beroende på om Länsstyrelsen använder stämningsmannadelgivning eller kungörelsedelgivning tillkommer ytterligare kostnader.

Avgiften betalas in till Länsstyrelsen i Norrbottens läns plusgirokonto: 35195-7. 

Det är viktigt att det framgår vilket ärende inbetalningen gäller.

Kontakta oss

Norrbotten
norrbotten snabela lansstyrelsen punkt se¤norrbotten snabela lansstyrelsen punkt se
Hans Landberg
Rättsenheten
Hans punkt Landberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Hans punkt Landberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255340
070-6846044
Maria Leijon
Rättsenheten
Maria punkt tjledig punkt Leijon snabela lansstyrelsen punkt se¤Maria punkt tjledig punkt Leijon snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255350

Från och med den 1 april 2011 finns möjlighet att ansöka om auktorisation av delgivningsföretag och godkännande av personal hos Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har tillsammans med Skåne, Stockholm och Västra Götaland fått ett särskilt utpekat uppdrag att auktorisera och utöva tillsyn över delgivningsföretag. 

Vi ansvarar för företag som har sitt säte i Gävleborgs, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens eller Norrbottens län.