Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Vissa beslut måste delges den som är berörd av ett ärende. När kretsen av berörda personer är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelseannonsering. Länsstyrelsen gör exempelvis kungörelser i ärenden som rör miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

I vilka ärenden kan du ansöka om hjälp med delgivning?
När delgivning ska ske på grund av en föreskrift i författning och den inte har något samband med ett mål i domstol eller ärende hos myndighet eller domstol ska den enskilde se till att delgivning sker. Länsstyrelsen kan hjälpa till med delgivning efter ansökan kommit in och beviljats.

Från och med den 1 april 2011 finns möjlighet att ansöka om auktorisation av delgivningsföretag och godkännande av personal hos Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har tillsammans med Skåne, Stockholm och Västra Götaland fått ett särskilt utpekat uppdrag att auktorisera och utöva tillsyn över delgivningsföretag. 

Vi ansvarar för företag som har sitt säte i Gävleborgs, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens eller Norrbottens län.