Lediga jobb 

Offentlighetsprincipen rörande inkomna ansökningshandlingar innebär att vi är skyldiga att upplysa den som söker en ledig anställning och har önskemål om att ansökan ska behandlas konfidentiellt att det inte kan ske med hänvisning till reglerna om allmänna handlingars offentlighet. Däremot markeras en sådan begäran i vårt diarium i samband med registrering av ansökan.

Lediga jobb just nu

  • 112-8277-14 Landsbygdsutvecklare - Jordbruk och förädling Vi söker dig som vill jobba i ett team med ett brinnande intresse för att utveckla länet och dess landsbygd. Arbetet syftar bland annat till att stärka lönsamheten och konkurrenskraften inom de gröna näringarna och att skapa ett livskraftigt och diversifierat näringsliv och en god livskvalitet på landsbygden. Arbetets centrala del rör sig kring modernisering och diversifiering av jordbruksföretag samt förädling av både livsmedel och andra produkter från de gröna näringarna. Du kommer att ha kontakter med i första hand företagare och projektägare inom de gröna näringarna. Du kommer också att samverka med externa aktörer inom området. Du kommer att ansvara för att våra stöd inom området används på ett för länet effektivt sätt och du kommer att delta i till exempel strategiarbete och olika former av informationsinsatser. Du ansvarar för att ditt arbete håller en hög kvalitet och uppfyller de krav som våra uppdragsgivare ställer. Vårt mål är att hålla en god servicenivå gentemot våra kunder. Arbetet håller ett högt tempo och du har stor frihet att lägga upp ditt eget arbete. Exempel på arbetsuppgifter: • Handlägga företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet • Granska rekvisitioner • Göra besiktningar av genomförda investeringar • Handlägga fastighetsfrågor • Besöka och ha kontakter med jordbrukare och andra företagare och aktörer • Informera muntligt till stödsökande och andra aktörer genom t.ex. möten och informationsträffar • Skriva information för allmänheten på webben, i informationsblad, artiklar m.m. • Ta fram och sammanställa data för uppföljning och rapportering • Skriva rapporter och yttranden till bl.a. Jordbruksverket • Delta i planering och utvecklingsarbete Arbetet är förenat med resor inom tjänsten, främst inom länet. Inriktningen av tjänsten kan komma att förändras över tiden beroende på hur Länsstyrelsens och enhetens uppdrag och arbetssätt förändras.
  • 112 - 8572-14 Biträdande förvaltare för länets nationalparker och naturreservat Fältenheten ansvarar för förvaltning av länets skyddade områden, rovdjursförvaltning, tillsyn och viss miljöövervakning. I naturskyddade områden sker ett omfattande arbete med skötsel och underhåll av olika typer av anläggningar, leder, naturtypsskötsel, informationsinsatse m.m. Verksamheten bedrivs i hela länet.Stationeringsort är Jokkmokk. Arbetsuppgifter: • upprätta drifts- och underhållsplaner för anläggningar i skyddae områden och det statliga ledsystemet • handlägga ärenden • utarbeta underlag för enhetens upphandlingar • ta fram kostnadsberäkningar för anläggningar såsom leder, broar, vindskydd • svara för dokumentation och besiktning av utförda arbeten • samverka med andra enheter och representera enheten i kontakten med andra myndigheter
  • 112-8570-14 Förvaltare för länets nationalparker och naturreservat Fältenheten ansvarar för förvaltning av länets skyddade områden, rovdjursförvaltning, tillsyn och viss miljöövervakning. I naturskyddade områden sker ett omfattande arbete med skötsel och underhåll av olika typer av anläggningar, leder, naturtypsskötsel, informationsinsatse m.m. Verksamheten bedrivs i hela länet. Stationeringsort är Jokkmokk. Arbetsuppgifter: samordna och planera förvaltningen av skyddade områden och det statliga ledsystemet • stödja enhetschefen tillsammans med övriga medarbetare som arbetar med förvaltning • handlägga ärenden • samordna enhetens upphandlingar och skötselavtal • vid behov leda utvecklingsprojekt inom områdesförvaltningen • samverka med andra enheter och representera enheten i kontakten med andra myndigheter
  • 112-8573-14 Kvalificerad ekonomiadministratör Fältenheten ansvarar för förvaltning av länets skyddade områden, rovdjursförvaltning, tillsyn och viss miljöövervakning. I naturskyddade områden sker ett omfattande arbete med skötsel och underhåll av olika typer av anläggningar, leder, naturtypsskötsel, informationsinsatse m.m. Verksamheten bedrivs i hela länet. Stationeringsort är Jokkmokk. Arbetsuppgifter: • Du ska svara för enhetens lednings- och ekonomiadministration, övergripande information och kommunikation samt i övrigt stödja enhetschefen i förekommande arbetsuppgifter. Du ska stå för ordning och reda och vara en fast punkt i en verksamhet där många befinner sig i fält.

Kontakta oss

Peter Isaksson
Personal och verksamhetsstyrning
Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se¤Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255316
Monica Sundström
Personal och verksamhetsstyrning
Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255441