Lediga jobb 

Offentlighetsprincipen rörande inkomna ansökningshandlingar innebär att vi är skyldiga att upplysa den som söker en ledig anställning och har önskemål om att ansökan ska behandlas konfidentiellt att det inte kan ske med hänvisning till reglerna om allmänna handlingars offentlighet. Däremot markeras en sådan begäran i vårt diarium i samband med registrering av ansökan.

Lediga jobb just nu

  • Länsstyrelsen söker medarbetare för arbete med tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet Tjänsten är placerad inom länsstyrelsens miljöskyddsenhet där vi arbetar med bland annat prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter. Vi har tillsyn över bland annat massa- och pappersindustrin, järn- och stålindustrin och gruvindustrin i länet. Vi arbetar med tillståndsprövning av bland annat vindkraftsparker, avfallsanläggningar och bergtäkter. Vi arbetar även med undersökning och efterbehandling av förorenade områden. Du kommer att arbeta med tillsyn och/eller tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet och tillsynsvägledning. Arbetet innebär kontakter med företag och besök på industrier samt kontakter med kommunernas miljöinspektörer och allmänheten. Arbetet innebär även bedömningar av påverkan på människors hälsa och miljön från industrierna i länet.
  • Länsstyrelsen i Norrbotten söker länsveterinär Länsstyrelsen söker en länsveterinär. Tjänsten är placerad på Djurskydds- och veterinärenheten. Enheten ansvarar för områdena djurskydd, livsmedel, foder, smittskydd samt övriga veterinära frågor. Du kommer att arbeta tillsammans med en enhetschef, två länsveterinärer, sex djurskyddshandläggare samt en administratör. Du ansvarar tillsammans med dina länsveterinärkollegor för länsstyrelsens kontroll, tillsyn och övrig verksamhet inom områdena läkemedel på gård, djurhälsopersonal, animaliska biprodukter och smittskydd samt i förekommande fall samarbete med djurskyddshandläggare inom annan kontrollverksamhet. Det kan även bli aktuellt att du företräder länsstyrelsen i externa kontakter med andra myndigheter, organisationer, media, företag och enskilda. Arbete inom andra delar av enhetens områden kan också bli aktuellt.
  • Länsstyrelsen söker chef till enheten för samhällsplanering och kulturmiljö Under 2014 kommer en ny enhet bildas på Länsstyrelsen . Inom enheten kommer medarbetare och verksamhet från nuvarande kulturmiljöenheten och plan- och bostadsenheten, ingå. Den nya enheten kommer att ingå i näringslivsavdelningen. Nu söker vi en chef till den nybildade enheten. Vi söker dig som är intresserade av nya utmaningar på en spännande arbetsplats. Du blir chef för en ny enhet vars verksamhet syftar till att bidra till en hållbar samhällsutveckling i Norrbotten. Enheten har ansvar för bland annat samråd, samverkan och prövning i frågor som planläggning, kulturmiljöer samt översikts- och detaljplaner. Arbetet sker nära kommuner, statliga myndigheter och andra aktörer. Enheten tillhandahåller också aktuella planeringsunderlag. Tillsyn och tillsynsvägledning för kulturmiljöer och plan- och byggnadsväsendet är andra arbetsuppgifter inom enheten. Ytterligare frågor som enheten ansvarar för är bostadsförsörjning, skydd och förvaltning av kulturreservat samt fördelning av bidragsmedel för värdefulla kulturmiljöer. Enheten kommer att ha 16 medarbetare. Som chef är du ansvarig för enhetens verksamhet, ekonomi och medarbetare. Du förväntas ta beslut, driva och utveckla verksamheten samt skapa förutsättningar för medarbetarnas resultat och utveckling. Du ska leda på ett tydligt och kommunikativt sätt, föregå med gott exempel och skapa ett gott arbetsklimat. Det är också viktigt att du trivs i rollen som arbetsgivarens företrädare samt arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Kontakta oss

Peter Isaksson
Personal och verksamhetsstyrning
Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se¤Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255316
Monica Sundström
Personal och verksamhetsstyrning
Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255441