Lediga jobb 

Offentlighetsprincipen rörande inkomna ansökningshandlingar innebär att vi är skyldiga att upplysa den som söker en ledig anställning och har önskemål om att ansökan ska behandlas konfidentiellt att det inte kan ske med hänvisning till reglerna om allmänna handlingars offentlighet. Däremot markeras en sådan begäran i vårt diarium i samband med registrering av ansökan.

Ansökning sker digitalt via vår samarbetspartner Offentliga jobb och inte via mail eller i pappersformat. Detta bland annat för att vi vill att du besvarar ett antal frågor när du söker jobb hos oss.

OBS! Vi annonserar ut alla våra jobb och har inte möjlighet att spara spontana ansökningar.

 

Lediga jobb just nu

  • Handläggare - utredare inom samhällsskyddsomådet Vi söker två handläggare/utredare till Länsstyrelsen med inriktning mot krisberedskap och skydd mot olyckor Länsstyrelsen arbetar regionalt med frågor om krisberedskap och skydd mot olyckor. Det handlar främst om att säkerställa länets förmåga att hantera kriser och stora olyckor regionalt, men även om att arbeta med riskinventering och förebyggande åtgärder. Arbetet är uppdragsorienterat, varierande och bedrivs i hög utsträckning i samverkan med andra parter i och utanför länet. Arbetsuppgifterna kan till exempel komma att handla om att :  stödja och samordna arbetet med regionala risker och sårbarheter  stödja arbetet med uppföljning och tillsyn av kommunerna  utveckla förmågan att hantera kriser regionalt och över gränserna  planera och genomföra utbildningsinsatser och övningar Utöver det kommer även andra frågor inom enhetens ansvarsområde inom området samhällsskydd att ingå. Du kommer att ingå i en enhet med kollegor inom området samhällsskydd, men arbetet innebär stort eget ansvar. I många falla förväntas du själv-ständigt och i samverkan med kommuner och övriga aktörer driva arbetet framåt. Tjänsten är placerad vid enheten för social hållbarhet och samhällsskydd. Enheten ansvarar för områdena skydd mot olyckor, krisberedskap, anpassning till förändrat klimat samt jämställdhet, folkhälsa, alkohol- och tobakstillsyn och integrationsfrågor.
  • Fältpersonal-Inventering av jordbruksmark Ett antal tjänster med tjänstgöring 4 maj-30 oktober eller 1 juni-16 oktober Goda möjligheter till förlängning. Länsstyrelsens landsbygdsenhet söker personer som vill jobba med inventering av betesmarker, slåtterängar och jordbruksmark samt fältkontroller av jordbrukarstöd under våren, sommaren och hösten 2015. Tjänsten kommer att omfatta både fältarbete och arbete på kontoret. I fält görs ägoslagsbedömningar, klassning av betesmarker och slåtterängar, arealmätningar samt kontroller av jordbruksgrödor, skötsel och djurmärkning. Kontorsarbetet omfattar i huvudsak mätningar med GIS-baserade mätverktyg och inregistrering av data. Även andra på enheten förekommande arbetsuppgifter kan bli aktuella. Eftersom vi under året ska hantera helt nya stöd och nya datasystem är vi i dagsläget osäkra på vilka ytterligare resurser vi kommer att behöva under fältsäsongen, vilket innebär att det finns goda möjligheter till förlängt arbete. Arbetsuppgifter • Arealmätning och bedömning av jordbruksmark • Flygbildstolkning • Bedömning av uppfyllelse av stödvillkor • Kontroll av djurmärkning och djurrapportering • Registrering av kontrolldata
  • Kommunikationschef - Vill du utveckla vårt kommunikationsarbete med Norrbottens bästa i fokus? Länsstyrelsen arbetar för Norrbottens bästa. Vi är en kunskapsdriven myndighet som använder information och kommunikation som ett strategiskt instrument för att nå våra verksamhetsmål. I vårt uppdrag ingår det att berätta om vad vi gör och varför, så att invånare och olika aktörer i samhället kan förstå och få bra service. Vår kommunikationsenhet har en central roll i detta arbete. Vi söker dig som är intresserad av nya utmaningar på en spännande arbetsplats med stor bredd. Du blir chef för vår kommunikationsenhet och kommer att ingå i Länsstyrelsens ledningsgrupp. Kommunikationsenheten är en del av avdelning Verksamhetsstöd och omfattar sex medarbetare. Enheten har det övergripande ansvaret för Länsstyrelsens informations- och kommunikationsverksamhet och är både strategisk, rådgivande och producerande. Enheten ansvarar även för naturum i Abisko samt Norrbottens Europadirektkontor. Du samordnar länets arbete med krisinformation och är en del i krisorganisationen. Du och dina medarbetare deltar också i länsstyrelsernas utvecklingsarbete på nationell nivå. Som chef är du ansvarig för enhetens verksamhet, ekonomi och medarbetare. Du arbetar strategiskt men också operativt. Du är trygg i din ledarroll och föregår med gott exempel. Ditt ledarskap är tydligt, kommunikativt och skapar ett gott arbetsklimat. Du är bra på att ta beslut, driva och utveckla verksamheten liksom skapa förutsättningar för medarbetarnas resultat och utveckling. Det är viktigt att du trivs i rollen som arbetsgivarföreträdare samt arbetar enligt vår vision, chefspolicy och den statliga värdegrunden. Läs mer på: http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/72/90/102e4f09.pdf

Kontakta oss

Peter Isaksson
Personal och verksamhetsstyrning
Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se¤Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255316
Monica Sundström
Personal och verksamhetsstyrning
Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255441