Lediga jobb 

Offentlighetsprincipen rörande inkomna ansökningshandlingar innebär att vi är skyldiga att upplysa den som söker en ledig anställning och har önskemål om att ansökan ska behandlas konfidentiellt att det inte kan ske med hänvisning till reglerna om allmänna handlingars offentlighet. Däremot markeras en sådan begäran i vårt diarium i samband med registrering av ansökan.

Ansökning sker digitalt via vår samarbetspartner Offentliga jobb och inte via mail eller i pappersformat. Detta bland annat för att vi vill att du besvarar ett antal frågor när du söker jobb hos oss.

OBS! Vi annonserar ut alla våra jobb och har inte möjlighet att spara spontana ansökningar.

Lediga jobb just nu

  • Tre medarbetare till Miljöskyddsenheten För arbete på miljöskyddsenheten med tillsyn över Sevesoanläggningar, miljöjuridiska frågor och prövning enligt miljöbalken. Ref.nr 112- 9964-14, Tillsyn över Sevesoanläggningar Ref.nr 112-9966-14, Miljöjuridiska frågor Ref.nr 112-9969-14, Prövning enligt miljöbalken Två av tjänsterna är för tillsvidareanställning (tillsyn över Sevesoanläggningar och miljöjuridiska frågor) och en tjänst är ett vikariat (prövning enligt miljöbalken) under sex månader som kan övergå till en tillsvidaretjänst. Tjänsterna är placerade inom Länsstyrelsens miljöskyddsenhet där vi arbetar med bland annat prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter. Vi har tillsyn över bland annat massa- och pappersindustrin, järn- och stålverket och gruvindustrin i länet. Vi arbetar med tillståndsprövning av bland annat vindkraftsparker, avfallsanläggningar och bergtäkter. Vi arbetar även med undersökning och efterbehandling av förorenade områden. De två tillsvidare tjänsterna kommer i huvudsak att innehålla följande arbetsuppgifter. Arbete med tillsyn enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). Detta innebär planering och utförande av den tillsyn Länsstyrelsen bedriver inom detta område och även att vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken granska och bedöma säkerhetsrapporter med riskanalyser m.m. Sevesoanläggningarna i länet är bland annat oljedepåer, sprängämnesindustri och järn- och stålverk. Arbetet innebär kontakter med företag och besök på industrier. Arbetet kommer även att innebära tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet. Arbete med miljöjuridiska frågor. Du kommer att arbeta med allehanda juridiska frågor som vi på enheten ställs inför, främst utifrån miljöbalken men även annan angränsande lagstiftning såsom lagen om allmänna vattentjänster, torvlagen m.m. Du kommer att löpande biträda enhetschefen och handläggarna inom olika sakområden – miljöfarliga verksamheter, vattenverksamheter, förorenade områden m.m. - med rättsutredningar i olika frågor. Du kommer även att granska upprättade handlingar ur ett juridiskt perspektiv. Vidare kommer du att självständigt handlägga ärenden där din juridiska kompetens särskilt behövs. Vikariatet . Arbete främst med tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter, visst tillsynsarbete, även av vattenverksamheter . Tillsynsvägledning till kommunerna. Kontakter med : företag o industrier och kommunernas miljöinspektörer.

Kontakta oss

Peter Isaksson
Personal och verksamhetsstyrning
Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se¤Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255316
Monica Sundström
Personal och verksamhetsstyrning
Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255441