Lediga jobb 

Offentlighetsprincipen rörande inkomna ansökningshandlingar innebär att vi är skyldiga att upplysa den som söker en ledig anställning och har önskemål om att ansökan ska behandlas konfidentiellt att det inte kan ske med hänvisning till reglerna om allmänna handlingars offentlighet. Däremot markeras en sådan begäran i vårt diarium i samband med registrering av ansökan.

Ansökning sker digitalt via vår samarbetspartner Offentliga jobb och inte via mail eller i pappersformat. Detta bland annat för att vi vill att du besvarar ett antal frågor när du söker jobb hos oss.

OBS! Vi annonserar ut alla våra jobb och har inte möjlighet att spara spontana ansökningar.

 

Lediga jobb just nu

  • Fiskeribiolog vid Vatten-och fiskeenheten Vatten- och fiskeenhetens huvudsakliga uppdrag är att uppnå en god vattenkvalitet, goda fiskbestånd och ett hållbart fiske. I enheten ingår vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt som arbetar med genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten. En fiskefunktion som bl.a. ansvarar för tillståndsärenden, förvaltningsfrågor och tillsyn samt en fiskeutredningsgrupp som främst bedriver undersöknings- och utredningsverksamhet på fiskets område. Vatten- och fiskeenheten behöver nu förstärkas med en fiskeribiolog för undersöknings- och utrednings-verksamheten inom fiskeutredningsgruppen. Arbetsbeskrivning Fiskeutredningsgruppen bedriver i nuläget verksamhet inom i huvudsak följande områden; • Utredningar enligt miljöbalken/vattenlagen i egenskap av mark- och miljödomstolens sakkunnige • Beståndsövervakning av främst lax och siklöja • Fiskevårdsprojekt • Kompensationsodling • Omprövning av äldre vattendomar • Fiskeribiologiska undersökningar (provfisken m.m.) Genom en överenskommelse som nyligen träffats med Havs- och vattenmyndigheten har Vatten- och fiskeenheten erhållit medel för att utföra vissa delvis nya arbetsuppgifter som bl.a. avser rådgivning och expertstöd vid framtagande av vägledningsmaterial och nationell resurs för tillsyn av dammar och kraftverk. Som fiskeribiolog kommer du att delta i de arbetsuppgifter som framgår ovan. Du kommer att ha ett nära samarbete med motsvarande verksamheter vid länsstyrelserna i Västernorrlands och Västra Götalands län

Kontakta oss

Peter Isaksson
Personal och verksamhetsstyrning
Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se¤Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255316
Monica Sundström
Personal och verksamhetsstyrning
Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255441