Lediga jobb 

Offentlighetsprincipen rörande inkomna ansökningshandlingar innebär att vi är skyldiga att upplysa den som söker en ledig anställning och har önskemål om att ansökan ska behandlas konfidentiellt att det inte kan ske med hänvisning till reglerna om allmänna handlingars offentlighet. Däremot markeras en sådan begäran i vårt diarium i samband med registrering av ansökan.

Ansökning sker digitalt via vår samarbetspartner Offentliga jobb och inte via mail eller i pappersformat. Detta bland annat för att vi vill att du besvarar ett antal frågor när du söker jobb hos oss.

OBS! Vi annonserar ut alla våra jobb och har inte möjlighet att spara spontana ansökningar.

 

Lediga jobb just nu

  • Granskningshandläggare. Vill du vara en del i utvecklingen av Norrbotten ? På landsbygdenheten beslutar vi årligen om miljontals kronor i stöd som går till att utveckla livskvalitet och näringsliv på landsbygden inom till exempel turism, förädling, jordbruk, fiske, service och miljö. I Länsstyrelsens uppdrag ingår att kontrollera projektredovisningar innan pengarna kan betalas ut till stödmottagarna. Syftet med kontrollerna är att försäkra sig om att de kostnader som redovisats stämmer överens med insatsens syfte och att det man fått stöd för används på det sätt som var avsikten när man gjorde ansökan. Syftet är också att kontrollera att insatser och utgifter uppfyller kraven både i EU:s och i nationella regelverk. Du ansvarar för att ditt arbete håller en hög kvalitet och uppfyller de krav som våra uppdragsgivare ställer. Vårt mål är att hålla en god servicenivå gentemot våra kunder. Arbetet håller ett högt tempo och du har stor frihet att lägga upp ditt eget arbete. Arbetsuppgifter • Granskning av slutrapporter, huvudböcker, kvitton, andra verifikat och projekthandlingar • Kontroll hos stödmottagaren av investeringar, redovisningar m.m. • Information och rådgivning i redovisningsfrågor till stödmottagare • Muntlig och skriftlig information till stödsökande och andra aktörer genom t.ex. webben, personliga möten och informationsträffar • Ta fram och sammanställa data för uppföljning och rapportering • Delta i planering och utvecklingsarbete Arbetet är förenat med resor inom tjänsten, främst inom länet. Inriktningen av tjänsten kan komma att förändras över tiden beroende på hur Länsstyrelsens och enhetens uppdrag och arbetssätt förändras.
  • Jordbrukarstödshandläggare Vill du ta hand om 200 mijoner om året ? På landsbygdenheten beslutar vi årligen om cirka 200 miljoner kronor i ersättning för miljö- och samhällstjänster som jordbruket i länet levererar. På Länsstyrelsens handlägger och kontrollerar vi djur- och arealbaserade stöd. I handläggningen ingår bland annat att se till att vi får in korrekta ansökningsuppgifter och att sedan hantera dessa så rätt pengar når rätt jordbrukare i rätt tid. Vi utför också kontroller i fält där vi mäter jordbruksmarken samt kontrollerar att jordbrukarna uppfyllt alla villkor som följer med ersättningarna de söker. En viktig del i vårt arbete är att informera och att kunna förklara ett komplicerat regelverk på enkelt sätt för våra kunder så att de förstår syftet med ersättningarna och varför de ska sköta markerna på ett visst sätt. Du ansvarar för att ditt arbete håller en hög kvalitet och uppfyller de krav som våra uppdragsgivare ställer. Vårt mål är att hålla en god servicenivå gentemot våra kunder. Arbetet håller ett högt tempo och vi jobbar mot tydliga mål och deadlines. Arbetsuppgifter • Handläggning av jordbrukarstöd, i stort sett all hantering sker digitalt (papperslöst) • Utföra olika typer av kontroller – både administrativa kontroller (kontroller via datasystemen) och kontroller i fält kan bli aktuella • Utreda och genomföra avdrag och återkrav • Kommunikation med sökanden kring stödärenden • Muntlig och skriftlig information till stödsökande och andra aktörer genom t.ex. webben, personliga möten och informationsträffar • Delta i uppföljning och rapportering, lämna synpunkter på remisser m.m. • Delta i planering och utvecklingsarbete Arbetet är förenat med resor inom tjänsten, främst inom länet. Inriktningen av tjänsten kan komma att förändras över tiden beroende på hur Länsstyrelsens och enhetens uppdrag och arbetssätt förändras.
  • Chef ekonomi- och serviceenheten OBS förlängd ansökningstid Vi söker dig som är intresserade av nya utmaningar på en spännande och variationsrik arbetsplats. Du blir enhetschef för ekonomi och service. Enheten som omfattar 12 medarbetare, ansvarar för ekonomisk redovisning, upphandlingar, fastighetsfrågor samt lönegarantier. Enheten samordnar och är kravställare inom IT, GIS, telefoni och informationssäkerhet. Enheten stödjer våra chefer och medarbetare med uppföljning, information och utbildning. Som chef är du ansvarig för enhetens verksamhet, ekonomi och medarbetare. Du förväntas ta beslut, driva och utveckla verksamheten samt skapa förutsättningar för medarbetarnas resultat och utveckling. Du ska leda på ett tydligt och kommunikativt sätt, föregå med gott exempel och skapa ett gott arbetsklimat. Det är också viktigt att du trivs i rollen som arbetsgivarföreträdare samt arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden. Vi har ett nära samarbete med övriga länsstyrelser och du kommer bland annat att ingå i ekonominätverket. Tjänsten är säkerhetsklassad.
  • Chef Vatten- och fiskeenheten OBS Förlängd ansökningsstid Vatten- och fiskeenhetens ansvarsområde omfattar bland annat vattenförvaltning i Bottenvikens vattendistrikt, fiskeförvaltning och fiskevård, medverkan i ärenden rörande vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet samt planering och arbete med vattenrelaterade åtgärder. Det geografiska ansvarsområdet omfattar i vissa delar även Västerbottens län. Enheten har för närvarande 18 medarbetare. Som enhetschef ansvarar du bl a för samordning, planering och utveckling av verksamheten i enlighet med Länsstyrelsens övergripande mål. Tillsammans med dina medarbetare säkerställer du att arbetet genomförs effektivt och rättssäkert och i konstruktiv samverkan med andra aktörer. Du ingår i Länsstyrelsens och Miljöavdelningens chefsgrupp där du får möjlighet att bidra till hela myndighetens utveckling.

Kontakta oss

Peter Isaksson
Personal och verksamhetsstyrning
Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se¤Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255316
Monica Sundström
Personal och verksamhetsstyrning
Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255441