Om Länsstyrelsen

collage med bilder från Norrbotten

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbottens län ser till att den nationella politiken får genomslag i länet. Vi driver och samordnar frågor som skapar samhällsnytta och främjar länets utveckling. Vi är en servicemyndighet med ansvar för tillsyn och förvaltning inom ett stort antal områden. Länsstyrelsen är den mest mångsidiga av Sveriges myndigheter med uppdrag och expertis som spänner över hela samhället. Vi arbetar för både individ och samhälle med frågor som rör exempelvis miljö, natur, näringsliv, social utveckling, integration, djurskydd, jämställdhet, krisberedskap, kulturmiljö och samhällsplanering.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har drygt 250 medarbetare och Johan Antti är vikarierande landshövding sedan den 1 februari 2018. 

Vår vision

Vår vision är "Tillsammans för Norrbottens bästa". Det bästa för Norrbotten är en hållbar utveckling. Genom vårt breda uppdrag och vår samlade expertis arbetar vi för Norrbottens bästa.  Vi gör det tillsammans såväl internt som i dialog och samverkan med länets invånare, kommuner, företag, andra myndigheter och organisationer.

Värdegrund

Vi arbetar enligt den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den innebär att utveckla och upprätthålla en god förvaltningskultur präglad av demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5, Luleå
010-225 50 000

 Content Editor ‭[4]‬