Ökande halter av kvicksilver i gädda

Länsstyrelsen och kommunerna i Norrbotten har flera gånger sedan 1980-talet undersökt kvicksilverhalterna i insjöfisk i vissa av länets sjöar. Sedan början av 2000-talet har minskningen stannat av och trenden pekar på att kvicksilverhalten åter ökar i svenska vattenmiljöer.

År 2012 gjorde länsstyrelsen och vattenråden en uppföljning av tidigare undersökningar av gädda. Sjöarna valdes ut för att få både en geografisk spridning och täcka in sjöar med tidigare uppmätta låga eller höga kvicksilverhalter. Totalt skickades 102 fiskar in från 22 olika sjöar.

Av dessa hade nio stycken gäddor kvicksilverhalter över gränsvärdet för saluförande. Kvicksilverhalten kan variera kraftigt mellan fiskar i samma sjö beroende på fiskens vikt och ålder. Därför är det viktigt att följa Livsmedelsverkets kostråd för fisk.

Att kvicksilverhalterna åter tycks öka i insjöfisk har även observerats på andra håll i landet.  Efter 1980-talets larmrapporter och svartlistning av sjöar begränsades utsläppen i Europa och under 1990-talet minskade kvicksilverhalten i insjöfisk. Men nu finns alltså en tendens till att halterna ökar i vattenmiljön.

I Sverige råder ett förbud mot användning av kvicksilver sedan 2009 och runt om i världen görs mycket arbete för att begränsa spridningen av kvicksilver. Dessvärre verkar en ökning ändå ske i svensk insjöfisk. Det kan bero på att intensifierad markanvändning och ökad nederbörd bidrar till att kvicksilver i marken sköljs ut till vattnen.

Är det farligt att äta av fisken?

- Fisk är ett nyttigt livsmedel och så länge vi följer livsmedelsverkets kostråd för fisk är det ingen fara, säger Sara Elfvendahl, handläggare på Länsstyrelsen. Man ska inte äta för mycket av rovfiskar som gädda, gös och abborre från insjöar.

Här kan du läsa hela rapporten.

Kvicksilver i gädda

 

Länk till Livsmedelsverkets kostråd