Nu finns riktlinjer för planering av bebyggelse intill transportleder för farligt gods

Länsstyrelsen har nu utarbetat riktlinjer för skyddsavstånd till transportleder för farligt gods på rekommenderade vägar och järnvägar i Norrbottens län.
En lastbil kör på en väg

Länsstyrelsen får många frågor från länets kommuner om hänsynen till transporter av farligt gods vid kommunal bebyggelseplanering. Länsstyrelsen har därför utarbetat riktlinjer som vägledning till bl. a. länets kommuner och andra aktörer beträffande bebyggelseutveckling intill rekommenderade transportleder för farligt gods både på väg och järnväg.  

När ny bebyggelse eller annan markanvändning planeras intill stråk där farligt gods transporteras, måste man ta hänsyn till särskilda säkerhetsrisker. Det gäller att undvika att människor och egendom kommer till skada vid en eventuell olycka. Även när det gäller befintlig bebyggelse är det viktigt att känna till vilka risker som kan finnas. Säkerhet och hälsa är därför ett väsentligt allmänt intresse som ska beaktas i den fysiska planeringen. Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, utgår från att kommunerna i sin planering beaktar sådana risker, för hälsa och säkerhet, som har samband med markanvändning och bebyggelseutveckling.  

Länsstyrelsens roll är att tillhandahålla planeringsunderlag, bistå med råd och bevaka bl.a. säkerhetsaspekter i samband med kommunernas planering enligt PBL. Länsstyrelsen ska också pröva om kommunernas rättsverkande planer kan innebära att bebyggelse blir olämplig med avseende på bl.a. säkerhet och hälsa eller risker för olyckor.  I sådana fall kan Länsstyrelsen upphäva kommunens beslut att anta en sådan plan.    

Riktlinjerna hittar du här: Pdf - öppnas i nytt fönster.