Naturmiljö och klimatförändringar i Norrbotten

Som ett led i Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning har vi tagit fram en ny publikation. Den innehåller en sammanställning av aktuell forskning om hur klimatförändringar kan påverka arter, ekosystem och biologisk mångfald i Norrbotten.

I publikationen får du en samlad bild av hur klimatförändringar kan påverka naturmiljön i Norrbotten. Ett syfte med publikationen är att göra dig medveten och höja kunskapsnivån om klimatförändringar och vilka konsekvenser de kan få. Den riktar sig till en bred målgrupp; intresserad allmänhet, myndigheter, verksamhetsutövare, etc.

Publikationen innehåller också redogörelser av hur Länsstyrelsens verksamheter inom naturmiljöområdet arbetar med klimat-förändringarna och de konsekvenser de kan få. Till exempel vad är viktigt för miljöövervakningen att fånga upp och vad är lämpliga naturvårdsstrategier för en framtid påverkat av ett förändrat klimat. Klimatförändringarnas följder på ekosystemen kan påverka möjligheten att nå flera av de nuvarande miljömålen, samt deras relevans. Det gäller bland annat rikt växt-och djurliv, storslagen fjällmiljö och myllrande våtmarker.


 Här kan du läsa publikationen

Naturmiljö och klimatförändringar