583 miljoner i EU-stöd till utvecklingsprojekt i Övre Norrland

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har vid sitt första prioriteringsmöte för programperioden 2014-2020 prioriterat 42 olika projekt som tillsammans får närmare 583 miljoner kronor i EU-stöd.

- Det är väldigt spännande projekt med stor bredd som kommer göra stor nytta för Västerbottens och Norrbottens utveckling. säger Sven-Erik Österberg, ordförande för Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland.

Strukturfondspartnerskapets möte skedde på Medlefors Folkhögskola torsdagen den 24 juni. Besluten sker i konsensus och omfattar två EU-fonder – Europeiska Socialfonden samt Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Inom den Europeiska Socialfonden är det åtta projekt på totalt 51 miljoner kr som har  prioriterats. Projekten kommer att bidra till ökad kompetensutveckling på arbetsplatser i Norrbotten och i Västerbotten som har särskilda svårigheter att klara sin kompetensförsörjning och verksamhet.

Projekten kommer också att öka övergångarna till arbete för grupper som står långt från arbetsmarknaden; ungdomar, personer med funktionsnedsättning samt nyanlända invandare. Ett av de prioriterade projekten, Jobbmatchen, kommer att matcha individers kompetens mot kompetensbehov hos små och medelstora företag. Detta med ett särskilt fokus på nyanlända utrikesfödda med eftergymnasial utbildning.

Inom den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden har 34 projekt på totalt 532 miljoner kr i EU-stöd beviljats. Pengarna går framför allt till att stärka forskning, innovation och näringslivsutveckling.

Projekten följer Norrbottens och Västerbottens utvecklingsstrategier. Här ryms en kraftfull satsning på länens besöksnäring, life science, skogssektorn, rymdindustri, kulturella och kreativa näringar samt informations- och kommunikationsteknik. Flertalet projekt kommer också att bidra till affärsutveckling, export och allmänna näringslivsutvecklande insatser.

Som exempel kan nämnas att närmare 100 miljoner kr av den totala summan som prioriterats kommer att satsas på utveckling av besöksnäringen i de båda länen. Ett annat projekt, Hillskär, kommer skapa effektivare och miljövänligare godstransporter med bättre logistik vid Kvarken.

- De europeiska strukturfonderna är viktiga för utvecklingen i Övre Norrland och de bidrar till regionens tillväxt och attraktivitet. Projekten kommer att leda till fler företag, tillväxt i befintliga företag och fler jobb i Norrbotten och i Västerbotten, avslutar Sven-Erik Österberg.

Tillväxtverket och ESF-rådet kommer nu som förvaltande myndigheter att fatta de formella besluten för varje projektägare.

Här kan du läsa mer om strukturfondspartnerskapet.

Strukturfondspartnerskapets webbplats