Länsstyrelser i Norrland startar projekt för att inventera fiberbankar norr om Dalälven

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg har fått sammanlagt 7,6 miljoner SEK från Havs- och Vattenmyndigheten för att inventera fiberbankar och fiberrika sediment längs norra Sveriges kust och i inlandet. Inventeringen ska bidra till att uppnå ett flertal miljömål, bland annat Giftfri miljö.
båt

– På många platser längs norra Sveriges kust och inland har det under lång tid funnits massa- och pappersindustri. Tidigare gick i många fall avlopp direkt ut till närliggande sjöar eller hav, vilket ledde till utsläpp av träfibrer till dessa vatten. Därför finns på många platser rester i form av fiberbankar eller fiberrika sediment, säger projektledare Norbert Häubner, miljöenheten, Länsstyrelsen Gävleborg.

– På grund av de kemikalier som användes eller som bildades i processerna, är många av dessa platser förorenade. Det handlar om bland annat kvicksilver och dioxiner. Just nu pågår ett urval och, så långt som möjligt, en grov karakterisering av möjliga områden för inventering. Den kommer att genomföras våren och sommaren 2015 och är ett första steg mot en eventuell sanering av dessa områden, säger Henrik Larsson, miljöanalysenheten, Länsstyrelsen Norrbotten.

Projektet ska pågå mellan år 2014 och 2016 och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten samt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Att åtgärda fibersediment är ofta tekniskt komplicerat och förenat med stora kostnader och det är därför nödvändigt med större kunskap om utbredning och egenskaper hos fibersediment för att kunna ta ställning till om och hur dessa kan åtgärdas.

– Projektet ”Fiberbankar i Norrland - FIN” handlar om att med en kombination av hydroakustiska metoder och kemiska analyser bättre förstå utbredning och egenskaper hos fiberbankar i norra Sverige, säger Henrik Larsson.

Bakgrund

Under 2010 och 2011 inventerades 22 områden i Västernorrlands län av SGU i samband med metodutveckling för att säkert kunna identifiera fiberrika sediment och fiberbankar. Dessa metoder kommer nu att användas inom FIN.

FIN har fyra mål:

A.    att kartlägga antal och storlek, innehåll av miljögifter, samt egenskaper, för fiberbankar och fiberrika sediment i Norrland

B.     att riskklassa fiberbankarna enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden (MIFO)

C.     att diskutera (utifrån A.) åtgärdsbehov och tänkbara åtgärdstyper, för varje fiberbank eller grupper av fiberbankar med liknande egenskaper

D.    ambitionen är att presentera konkreta åtgärdsförslag, inklusive tidsplan, skattning av kostnader, samt åtgärdsmetod för ett pilotområde per län

Kontaktpersoner

Norbert Häubner, Gävleborg, 010-225 12 43, norbert.haubner@lansstyrelsen.se

Karin Jönsson, Västernorrland, 0611-34 9276, karin.jonsson@lansstyrelsen.se

Anna Löfholm, Jämtland, 010-225 32 28, anna.lofholm@lansstyrelsen.se

Andreas Drott, Västerbotten, 010-225 44 11, andreas.drott@lansstyrelsen.se

Henrik Larsson, Norrbotten, 010-225 53 46, henrik.larsson@lansstyrelsen.se

Lovisa Zillén Snowball, SGU, 018-17 90 33, lovisa.zillen@sgu.se