Länsstyrelsen avstyrker Kallaks bearbetningsprocess

Länsstyrelsen anser inte att Bergsstaten ska bevilja bearbetningskoncession för fyndigheten Kallak K nr 1 i Jokkmokks kommun

Länsstyrelsen har i yttrande 2014-10-01 till Bergsstaten meddelat att myndigheten anser att Bergsstaten inte ska bevilja bolaget Jokkmokk Iron Mines AB bearbetningskoncession för den s.k. Kallakfyndigheten i Jokkmokks kommun. Både inom och i anslutning till det aktuella koncessionsområdet finns flera intressen som är av nationell betydelse, bl. a. flera som definierats som riksintressen. Länsstyrelsen konstaterar att en gruvverksamhet medför många och tunga transporter av malm vilka kommer att ha en stor påverkan på den pågående användningen av mark och vatten.

Länsstyrelsen menar att stor försiktighet ska iakttas vid bedömningen av förändringar som kan komma att påverka nuvarande markanvändning, såväl direkt som i angränsande områden. Efter genomgång av Jokkmokk Iron Mines AB:s ansökan kan Länsstyrelsen inte utesluta att den verksamhet som bolaget planerar i området kan medföra oåterkalleliga förändringar för nuvarande verksamheter.

Bearbetningskoncession för fyndigheten Kallak K nr. 1 ska därför inte medges.

Här kan du läsa Länsstyrelsens yttrande till Bergsstaten.