Strandskyddet i Norrbottens län

Strandskyddet i Norrbotten diskuteras regelbundet i massmedia. Senast i en artikel om det sedan tidigare utökade strandskyddet i Luleå skärgård. I samband med det förekom en del missvisande uppgifter som gör att Länsstyrelsen vill förtydliga vad som gäller och vad vår roll innebär.

Utökat strandskydd en gammal företeelse

Det generella strandskyddet i Sverige har funnits sedan mitten av förra seklet. Att det finns ett utökat strandskydd i vissa områden runt om i landet är inte heller någon nyhet. Dessa beslut fattades på 50- och 60-talen. Det som är nytt är att länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att se över de gällande besluten om utökat strandskydd utifrån den nuvarande strandskyddslagstiftningen och ta nya beslut innan utgången av 2014. I Norrbotten är det cirka 400 beslut som ska ses över. 

Lagen anger att om 100 meter inte räcker för att säkerställa syftet med strandskyddet kan det vara utvidgat till maximalt 300 meter. Länsstyrelsen kommer i översynen titta på det utökade strandskyddet och se om det går att motivera utifrån nuvarande lagstiftning och om det ska förändras på något sätt. Förslagen till nya beslut om utvidgat strandskydd kommer att diskuteras med kommuner och organisationer innan Länsstyrelsen fattar nya beslut.

Vad säger lagen

Den nuvarande strandskyddslagen som kom 2009 ger tydliga kriterier för när dispens från strandskyddet kan ges. Lagen säger att kommunerna ska hantera dispensansökningarna och länsstyrelserna ska granska kommunernas dispensbeslut. Detta för att säkerställa att lagen tillämpas på ett enhetligt och rättssäkert sätt.

Kommunerna har genom den nya lagen nu lite lättare att tillåta byggande inom vissa strandnära områden. Detta genom att i sin planering peka ut så kallade LIS-områden (områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge) där strandskyddet förvisso fortfarande gäller men möjligheterna att ge dispens är något större.

Norrbottens fastlandskust är exploaterad

Norrbotten är det län i Sverige som har mest stränder. Norrbotten är också det län som har störst andel av sina byggnader vid stränder. Exploateringstrycket är högt vid fastlandskusten men betydligt mindre vid inlandsvatten.

Norrbotten ligger på en femteplats av landets 14 kustlän när det gäller hur stor andel av fastlandskusten som är bebyggd inom strandskyddszonen, det vill säga inom 100 meter från strandlinjen. Stockholms län och Västra Götalands län tillsammans med norrlandslänen har mest byggnader vid fastlandskusten.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen har enligt lagen en skyldighet att granska alla strandskyddsdispenser som beslutats av kommunerna. Om det finns skäl att anta att det inte finns förutsättningar för dispens eller om det finns en brist i ärendets handläggning som kan ha haft betydelse för utgången i ärendet måste Länsstyrelsen överpröva dispensen. Om överprövningen visar att det inte finns förutsättningar för dispens måste Länsstyrelsen upphäva dispensbeslutet.

Det har ibland givits en bild av att Länsstyrelsen i Norrbottens län är mycket hårdare än andra län när det gäller överprövning av strandskyddsdispenser. Det finns dock ingen undersökning eller utredning som visat att det är så det ligger till.
- Våra bedömningar ligger väl i linje med de flesta andra läns, berättar Ulf Bergelin, chef för Länsstyrelsens naturvårdsenhet. I de 22 ärenden där Länsstyrelsen upphävt kommunala beslut om strandskyddsdispens och dessa har överklagats till högre instans har domstolen slagit fast Länsstyrelsens beslut i 19 fall, fortsätter han.

Av de beviljade strandskyddsdispenserna som inkommit till Länsstyrelsen för granskning sedan 2010 och fram till idag (cirka 360) så är det cirka 12 % som har upphävts.

Syftet med lagen

Strandskyddslagstiftningen har utvecklats i samma politiska demokratiska process som gäller för all annan lagstiftning. Riksdagspolitikerna har beslutat att denna lagstiftning ska gälla.

- Med andra ord bör det vara det svenska folkets vilja att denna lagstiftning existerar och ser ut som den gör, konstaterar Ulf. Att lagen sedan tillämpas på ett enhetligt sätt, vilket är Länsstyrelsens uppgift att bevaka, är en rättssäkerhetsfråga. Alla måste bedömas på ett likartat sätt oavsett var du bor i landet eller vilken ställning du har inom samhället.

- Som strandskyddslagen nu är skriven finns inget utrymme för lokala tolkningar oavsett vad man tycker om lagen, påpekar Ulf Bergelin.

Strandskyddslagen finns för att säkerställa allmänna intressen såsom möjligheterna till friluftsliv och att livsvillkoren för växter och djur bevaras. Strandskyddslagen är en av flera lagar som finns för att säkra en långsiktigt hållbar utveckling där vår generations behov inte ska äventyra kommande generationers möjligheter att uppfylla sina behov.

- Dessa så kallade allmänna och framtida generationers intressen har ingen egen röst och det är bland annat därför Länsstyrelsen och kommunerna har fått i uppgift av regering och riksdag att bevaka att hänsyn tas till dessa intressen också, avslutar Ulf.  


 Mer information