Regionalt kompetensstöd för arbetet med våld i nära relation

För att kvalitetsutveckla arbetet inom området våld i nära relationer har länsstyrelserna fått i uppdrag att erbjuda regionalt kompetensstöd till kommuner och ideella organisationer. Uppdraget utgör även en del av länsstyrelsernas arbete med det fjärde jämställdhetsmålet, att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Uppdraget sträcker sig till och med år 2014.

Utgångspunkten är att stödet ska vara en hjälp att integrera aktuell lagstiftning i kommuner och ideella organisationer så att våldsutsatta kvinnor, barn som upplever våld samt våldsutövare erbjuds det stöd och den hjälp de är i behov av.

Uppdraget genomförs i samarbete med Socialstyrelsen som fördelar utvecklingsmedel inom området. Meningen är att medelsföredelningen ska bli så ändamålsenlig som möjligt genom att erbjuda regionalt kompetensstöd som kan bidra till att arbetet blir mer långsiktigt, samordnat och strukturerat.

Kompetensstöd

Följande insatser ska länsstyrelserna tillhandahålla inom ramen för uppdraget:

 1. Handboken VÅLD:
  Informationsinsatser kring hur handboken VÅLD kan användas som ett stöd för att utveckla den egna verksamheten. Grundkunskaper om sakområdet våld i nära relationer och koppla den kunskapen till hur arbetet kan struktureras för att säkerställa det långsiktiga arbetet. (Handboken VÅLD är ett komplement till de allmänna råden SOSF:22(S). Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld).
     
 2. Meddelandebladet:
  Information om meddelandebladet samt följa utvecklingen av arbetet i länen.(Meddelande blad nr 2/2012. Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSF 2011:).
     
 3. Bedömningsinstrument:
  Informera om bedömningsinstrumentet FREDAs tre delar samt förutsättningar för att använda dem. Länsstyrelserna kommer även att redogöra för skillnader med andra riskbedömningsmetoder såsom Patriark och Sara.
    
 4. Ytterligare utbildningsmaterial:
  Informera om hur följande material kan användas i verksamheten:
   
  Sällan sedda - Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.
   
  Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem
    
  Material som Socialstyrelsen producerar under uppdragstiden 2012-2014 kommer också att ingå. "Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund" samt "Våldsutsatta äldre kvinnor samt kvinnor som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld".
    
 5. Erfarenhetsutbyte:
  Skapa forum för erfarenhetsutbyte och sprida goda exempel på utvecklingsarbete inom området samt stödja utvärdering av dem.
   
 6. Processtöd:
  Erbjuda processtöd till kommuner och stadsdelar med fokus på dem som är i särskilt behov av att utveckla arbetet.
    
 7. Samordning med regionförbunden/SKLs kompetensplattformar:
  För ökad samordning i länen kommer länsstyrelserna att i möjligaste mån samverka med andra regionövergripande aktörer, till exempel SKL:s regionala ledare för plattformsarbetet.