Plombering av älg - ett led i att komma åt den illegala hanteringen av älgkött

Den illegala jakten på älg är ett växande problem. Därför har Länsstyrelsen tillsammans med polisen, naturvårdsverket samt miljöåklagare beslutat att varje fälld älg ska plomberas. Älg som påträffas utan Länsstyrelsens plombering kommer att anmälas.

Bakgrunden till beslutet är att vi har tillsammans med polis och jägare uppmärksammat illegal älgjakt i Norrbotten. Eftersom det är svårt att beräkna exakt hur många älgar som skjutits illegalt blir även älgförvaltningen och tilldelning av kvoter lidande.

Plombering

Alla älgar som fälls ska märkas omgående. Länsstyrelsen delar ut numrerade plomber i samma antal som tilldelade älgar och följer med licenshandlingarna.

- Systemet underlättar givetvis jaktbevakning men huvudsyftet är att få en bättre kontroll över avskjutningen i länet och på så sätt göra bra bedömningar och ha en god förvaltning av älg, säger Roland Saitzkoff, jakthandläggare.

Informationsbrev till slakterier och transportföretag

Länsstyrelsen går ut med brev till flygföretag, slakterier och andra som transporterar eller handlar med vilt för att informera om de nya villkoren för jakt.

- Vi vill informera och förtydliga att den som handlar med omärkt älgkött bryter mot jaktlagen, säger Roland Saitzkoff och betonar att det är ingen pekpinne eller misstanke mot företag, bara information så de inte riskerar begå fel och bryta mot lagen.

Jägarförbundet, polisen, jaktföreträdare för Sveaskog, SCA, Sveriges fastighetsverk och flera allmänningar står bakom försöket att stävja den illegala jakten efter älg i Norrbotten.

Älgjakt

Årets älgjakt startar 3 september.


 Läs mer

 Särskilda villkor för älgjakten i Norrbottens län 2012

Länsstyrelsen beslutar att fällda älgar i Norrbottens län år 2012 skall märkas med av Länsstyrelsen tillhandahållna plomber.

1 januari 2012 trädde lagstiftningen om den nya älgförvaltningen i kraft. Ett system som bygger på en produktionsanpassad förvaltning. För att målen med den nya älgförvaltningen skall nås krävs en bättre kännedom om älgstammarna än tidigare.   Länsstyrelsen och Polisen har uppmärksammat att det pågår en omfattande illegal jakt efter älg i Norrbottens län.   Den omfattande illegala jakten försvårar avsevärt förvaltningen då den faktiska mortaliteten är okänd. I en strävan att komma tillrätta med problemet har Länsstyrelsen föreslagit att enligt 45§ NFS 2011:7 införa ytterligare villkor för jakten genom beslutet att använda plomber.  

Naturvårdsverket och Miljöåklagare har remitterats och tillstyrker beslutet.

Motivering till beslutet Enligt 45 § NFS 2011:7 får Länsstyrelsen besluta om ytterligare begränsningar genom villkor för jakten om det finns särskilda skäl.   Länsstyrelsen anser att det i dagsläget finns särskilda skäl för att införa ytterligare begränsningar och beslutar därmed att fällda älgar i Norrbottens län skall märkas med plomber.