Ökat behov av platser i kommunerna för mottagande av nyanlända

Det krävs en gemensam kraftansträngning för att öka mottagandet av nyanlända i kommunerna. Annars kommer väntetiderna för nyanlända på anläggningsboenden öka vilket försenar etableringen och leder till platsbrist hos Migrationsverket. Det konstaterar Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Länsstyrelserna i en gemensam rapport som lämnats till regeringen.

Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Länsstyrelserna har i samråd med SKL sett över arbetet med att skapa beredskap och kapacitet för bosättning och mottagande av nyanlända. En lång väntan på anvisning till boende försvårar möjligheterna till snabb etablering då den nyanlände inte fullt ut kan fokusera på vägen till egen försörjning.

Det behövs sannolikt en fördubbling av den totala kapaciteten att ta emot nyanlända. Detta på grund av att antalet personer som beviljats uppehållstillstånd som före detta asylsökande, direktinresta anhöriga med uppehållstillstånd och ensamkommande barn väntas öka kraftigt under kommande år. För 2013 rör det sig om ett totalt mottagandebehov på cirka 40 900 personer jämfört med 19 700 för 2012.

Tillgången på bostäder är för många kommuner för låg och utgör därmed ett hinder för ett utökat mottagande av nyanlända. Men med bland annat bättre samarbete med hyresvärdar, bättre lokal samverkan mellan kommun, Arbetsförmedlingen och andra statliga aktörer samt ökad regional samordning finns på flera håll utrymme för ett utökat mottagande av nyanlända.

För att underlätta för nyanlända att snabbt få hjälp med bosättning kommer berörda myndigheter fortsätta utveckla sitt arbete med bosättning av nyanlända. Bland annat genom att utveckla arbetsmetoderna för planering av beredskap och kapacitet för mottagande av nyanlända och genom en gemensam strategi för förbättrad samordning av myndigheternas bosättningsarbete. Det handlar också om att förbättra arbetssätt och informationen till de nyanlända. Även regeringen bör vidta åtgärder för att stimulera och stödja ett utökat mottagande. Därför föreslår vi i rapporten bland annat en särskild stimulansersättning kopplat till ett utökat mottagande och utökade möjligheter för kommuner att få ersättning för tomhyror som kan uppstå innan inflyttning i samband med mottagande av nyanlända.

Rapporten finns tillgänglig på Arbetsförmedlingens webbplats.

För kommentarer:

Marie Linell-Persson, avdelningschef Arbetsförmedlingen, telefon: 010-486 73 22

Ulla Blom Ivarsson, Expert inom sakområde bosättning och etablering, Migrationsverket, telefon: 010 485 40 34

Lennart Johansson, Länsråd, Länsstyrelsen Kronoberg, telefon: 010-223 71 32

Per-Arne Andersson, avdelningschef, Sveriges Kommuner och Landsting, telefon: 08 452 79 30