Länsstyrelsen beslutar om ändring av byggnadsminnet Kiruna Stadshus

- Vi har beslutat att ändra byggnadsminnet i stället för att häva. Det innebär en nedmontering och återanvändning av delar av byggnadens detaljer och funktioner, säger Johan Antti, länsråd.
Kiruna stadshus har stora arkitektoniska värden och symbolvärden. Här finns historia och nutid i samklang. Den stora öppna hallen har varit skådeplats för alltifrån gruvstrejker till skolbaler. Kiruna stadshus är en öppen mötesplats för kirunabor och ett intressant arkitektoniskt verk som är av stor nationell betydelse och även internationellt känt.
Kiruna stadshus hall

I dag skyddas Kiruna stadshus som byggnadsminne för sina höga kulturhistoriska värden. Stadshuset ligger inom detaljplanen för den planerade gruvstadsparken och kan på sikt inte stå kvar på nuvarande plats. Kiruna kommun och LKAB har i april 2011 ansökt hos Länsstyrelsen om att byggnadsminnesskyddet ska hävas.

Riva, flytta eller ändra

- Det är mycket ovanligt att ett byggnadsminne hävs och det har bara hänt vid några få tillfällen i Sverige, till exempel när Folkets hus i Luleå brann upp, berättar Agneta Rehnberg, antikvarie vid Länsstyrelsen. Stadsomvandlingen ligger till grund för beslutet och vi har prövat frågan utifrån om byggnadsminnet måste rivas eller om det finns rimliga alternativ, till exempel att flytta eller att montera ned och återuppföra byggnaden.  

- Det pågår också en diskussion i övrigt inom stadsomvandlingen vilka byggnader som ska flyttas, säger Agneta Rehnberg. Alternativen ska ses i ett sammanhang där de kulturhistoriska värdena, kostnader och LKAB:s exploateringsintressen ingår.

 

Sammanträdesrum

Beslutsprocessen

Den som ansöker om att häva ett byggnadsminne ska motivera sitt ställningstagande samt ta fram underlag för Länsstyrelsens bedömning och beslut.  

Går det att montera ner och uppföra en byggnad i stadshusets storlek?

Länsstyrelsen har låtit arkitekten Lars Gezelius utreda om det är möjligt att montera ned och återuppföra byggnaden och samtidigt modernisera den. Utredningen visar att det är fullt möjligt att montera ned och återuppföra byggnaden och att höja standarden till de krav som kan ställas på en modern, offentlig byggnad.  

I beslutet anger Länsstyrelsen att byggnadens gestaltning i idé och konkret material ska tas tillvara. Lars Gezelius utredning är ett av underlagen för Länsstyrelsens bedömning av hur byggnadsminnet kan bevaras och hur skyddet kan hanteras. Utifrån byggnadsminnets stora kulturhistoriska värden och de delar i byggnaden som är skyddade enligt Kulturminneslagen har Länsstyrelsen gjort ett urval av vad som ska monteras ned och återuppföras, vad som ska rekonstrueras. Resterande delar kan alltså i praktiken rivas. Till de delar som återuppförs och rekonstrueras kan läggas nya byggnadsvolymer och nya funktioner beroende på önskemål.  

- Det handlar inte om att det är en exakt kopia som ska uppföras, säger Agneta Rehnberg.  Men målet bör vara en byggnad där den öppna hallen, material och inredning och upplevelsen av insidans öppenhet och välkomnande är grundläggande. Hallen återspeglar mycket mer än bara rummet. Här finns mötesplatsen, utställningslokalen och ljuset som strömmar in från olika håll.  

Länsstyrelsen önskar att byggnaden fortsatt ska få en offentlig användning men det är ägaren, Kiruna kommun som bestämmer över hur byggnaden ska användas.  

 

Fakta
Kiruna stadshus

Kiruna stadshus stod färdigt 1962 och invigdes 1963. Byggnaden kom till efter att Kiruna länge hade behövt byggnader för den kommunala förvaltningen. Under 1950-talet byggdes en rad förvaltningsbyggnader i Sverige. Kommunerna fick en väsentligt bättre ekonomi och för Kirunas del spelade stadsrättigheterna från 1948 också in. Bygget föregicks av en arkitekttävling där både Alvar Aalto och Artur von Schmalensee utsågs till vinnare men det var Schmalensees förslag Igloo som förordades för utförande. Namnet Igloo och byggnadens utformning har tolkats som en sluten, stabil byggnad, skyddad från ett kärvt klimat där intresset riktas mot byggnadens inre. 1964 fick stadshuset Kasper Sahlinpriset som landets främsta nya byggnad.  

Kiruna stadshus blev skyddat som byggnadsminne enligt kulturminneslagen, 2001. Skyddsbestämmelserna anger att stadshuset inte får rivas, att exteriören inte får byggas om eller förändras, att ingrepp inte får göras i stommen, att vård- och underhållsarbeten ska ske på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet bevaras, att skyddsområdet inte får förändras så att byggnadsminnets karaktär förvanskas och att planlösningen inte får förändras samt att man inte får göra ingrepp i hallen, caféet, fullmäktigesalen, biblioteket, sessionssalen och päronsalen.

Kulturminneslagen

Genom kulturminneslagen (1988:950) anger samhället grundläggande bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål.  

Byggnadsminnen

För att en byggnad ska kunna förklaras som byggnadsminne ska vissa kriterier vara uppfyllda. Vid byggnadsminnesförklaringen fastställs skyddsbestämmelser som bland annat säger hur byggnaden ska vårdas och hur ändringar får göras. Lagen innehåller dessutom bestämmelser om handläggningen av ett ärende om byggnadsminnesförklaring. Länsstyrelsen är beslutande myndighet.  

Källa: Riksantikvarieämbetet