Oro för mindre pengar till socialfondsprojekt

Ledamöterna i Övre Norrlands strukturfondspartnerskap konstaterade vid mötet i Skellefteå 6 december att regeringens beslut om att minska ramen för socialfonden kommer att få stora konsekvenser för angelägna projekt i norra Sverige.

ESF-rådet, den myndighet som förvaltar Europeiska socialfonden i Sverige, har begärt en utökad ram till 4,3 miljarder kronor för att kunna ta tillvara och på nytt utlysa ett oväntat högt återflöde av medel från redan pågående projekt. Regeringen har istället beslutat att begränsa ramen till 3 miljarder kronor.

Att regeringen begränsat ramen innebär att drygt en miljard kronor av tillgängliga projektmedel kommer återföras till EU. För Övre Norrlands del handlar det om en sammanlagd minskning av tillgängliga projektmedel  med 47 miljoner kronor. Istället för totalt 113 miljoner finns det nu 66 miljoner kronor.

- I en tid av global oro och hög andel arbetslösa ungdomar och utlandsfödda får beslutet konsekvenser som inte gynnar strategin för fler i arbete. En översyn kommer att göras av pågående projekt för att kunna snabba på återföringar. Projekt som idag prioriterats under förutsättningen att medel finns kan på så sätt erbjudas medfinsiering senare under året året, säger Per-Ola Eriksson, landshövding i Norrbotten och ordförande för strukturfondspartnerskapet Övre Norrland.

För samhällets allra svagaste

- Med sin speciella inriktning har socialfonden stor betydelse för samhällets allra svagaste och de som idag står längst bort från arbetsmarknaden, säger Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten och vice ordförande i strukturfondspartnerskapet. Europeiska socialfonden ger stöd till projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

Övre Norrlands programområde 1 handlar om att underlätta för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Programområde 2, är inriktad på de som står långt ifrån arbetsmarknaden och ska ge ökad möjlighet för deltagarna att komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden.

Hoppas regeringen omprövar

- Att hitta regional medfinansiering till den här typen av projekt har aldrig varit ett problem och det är mycket olyckligt att vi inte använder de medel som EU-medlemskapet omfattar. Vi hoppas att regeringen omprövar beslutet innan den 31 mars då tidsfristen går ut och projektmedel annars måste återföras till EU, berättar Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten.

 - Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland ställer sig bakom ESF-rådets begäran om en utökad budgetram för att på bästa sätt stimulera sysselsättning och tillväxt i hela Sverige, fortsätter Per-Ola Eriksson. Finanskrisen 2008-2010 vittnar om att företagen i Övre Norrland med hjälp av medel från socialfonden kunde ersätta utebliven produktion med utbildning. Därmed stod de rustade och konkurrenskraftiga när konjunkturen vände. Nu är vi sannolikt på väg in i en ny lågkonjunktur. Insatser inom ramen för socialfonden kan få en betydande roll för företagen, avslutar han.