Halverar handläggningstider för överklagningsärenden

- Vi arbetar med att korta handläggningstiderna. Snart har vi mer än halverat handläggningstiden för överklagade bygglov och detaljplaner, berättar Hans Landberg, tillförordnad chefsjurist på Länsstyrelsen. Under 2012 kommer vi både vara i kapp i ärendekön och nå de nationella målen för handläggningstider för dessa ärenden.

Norrbottens-Kuriren med flera andra har uppmärksammat Sveriges kommuners och landstings (SKL) rapport som jämfört handläggningstiderna hos länsstyrelserna när det gäller överklagade bygglov och detaljplaner. Enligt länsstyrelsernas egen statistik så hade Länsstyrelsen i Norrbottens län längst handläggningstid 2010.  

Granskat orsakerna

Länsstyrelsens internrevisor Rolf Gyllefjord har undersökt vad detta beror på. En del av skillnaderna i handläggningstid handlar om hur länsstyrelserna har redovisat tiden i årsredovisningen. Men faktum kvarstår fortfarande att Länsstyrelsen har längre handläggningstid än övriga, eller hade. 
- De främsta orsakerna går att härleda till 2008 och 2009, skriver han bland annat i sin rapport.  

Det handlar framför allt om personalbrist. Under 2008 slutade tre av de sex personer som handlade ärendena. Under 2009 tillkom nya regler inom strandskydd samt ett helt nytt uppdrag i form av djurtillsyn vilket medförde att befintliga handläggare även fick lägga tid på dessa frågor under en tid. Under 2009 var dessutom enhetschefen tjänstledig ett halvår och samtidigt genomgick Länsstyrelsen ett omfattande omställningsarbete för att få budgeten i balans med personalnedskärning som följd. Handläggarna på Rättsenheten som hanterar dessa överklagningsärenden skötte även andra ärenden som till exempel tillsyn av överförmyndare och valen.  

Dubbelt så många beslut 2010

Internrevisorn hittade inte några systematiska brister i handläggarrutinerna som kan ha bidragit till att förlänga handläggningstiden. Eftersom färre ärenden hanns med och ärendebalansen ökade under två år blir handläggningstiden automatiskt längre under 2010. Under 2010 fattade dock Länsstyrelsen dubbelt så många beslut totalt inom dessa två ärendegrupper som 2009.  

Flera åtgärder

- Vi började med åtgärder för ett år sedan för att komma ikapp och minska handläggningstiderna, berättar länsråd Johan Antti. Ledningen är väldigt nöjd med det arbete som åstadskommits hittills, påpekar han.

Åtgärderna innebär att handläggarna för dessa ärenden i större utsträckning än tidigare nu kan fokusera på dessa ärenden. Handläggare har rekryterats för att hantera övriga ärendegrupper och Rättsenhetens uppdrag har renodlats så att de deltar i färre ärendegrupper än tidigare. Idag är det fyra personer som handlägger överklagningsärenden.  

Snart mer än halverat handläggningstiderna

- Vi jobbar med kvartalsvisa mål som följs upp varannan vecka, berättar Hans Landberg. Målet för sista kvartalet i år är att besluta 100 ärenden. Snart kommer handläggningstiden vara i snitt 180 dagar för bygglovsöverklagningar och 120 dagar för detaljplaner. Och då har vi mer än halverat handläggningstiderna jämfört med toppnoteringarna 2010. 

- För dem som inte är insatta i hur lagstiftningen ser ut för denna typ av ärenden så kan även dessa handläggningstider verka långa, men det är ungefär så fort som det kan gå. I överklagningsärenden är det alltid flera parter inblandade och de ska ges möjlighet att komma med synpunkter och bemöta de andras synpunkter. Det handlar om grundläggande rättssäkerhet,  avslutar Hans Landberg.