Klartecken till 314 vindkraftverk i Markbygden

Pressmeddelande. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Norrbottens län har beviljat Markbygden Vind AB tillstånd att bygga och driva upp till 314 vindkraftverk i Markbygden i Piteå kommun.

Totalhöjden för ett verk får vara högst 200 meter. Det givna tillståndet bedöms ge bolaget möjlighet att årligen producera mer än 2 TWh el. Vindkraftparken blir Sveriges största hittills. Beslutet avser etapp 1 av totalt tre planerade etapper.

Verksamheten är förenlig med de villkor och bestämmelser som Regeringen fastställde i sitt tillåtlighetsbeslut 4 mars 2010 om möjligheten att uppföra 1 101 vindkraftverk i Markbygden. Miljöprövningsdelegationen har beviljat tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken. Tillståndet är förenat med ytterligare villkor som Markbygden Vind AB måste följa, utöver dem som Regeringen redan föreskrivit, bland annat för att skydda naturvärden och fågelliv och för att skydda omgivningen mot buller och skuggor.  

Begränsningar i antalet verk som får uppföras kan följa av Totalförsvarets intressen och de geologiska värdena i området.  

Markbygden Vind AB ska utreda frågan om kompensationsåtgärder för det rörliga friluftslivet och åtgärder till skydd för fladdermöss.  

Kontaktpersoner Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (MPD) 

Kenneth Fors, handläggare, 0920-963 69.
Anna-Carin Ohlsson, miljösakkunnig,  070-669 60 86.
Patrik Havermann, ordförande, 070-984 41 96.