Beslut om Markbygden Vind AB:s tillståndsansökan för etapp 1

Pressinbjudan. Måndag 19 december fattar Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation beslut om Markbygden Vind AB:s ansökan om att bygga och driva vindkraftverk i Markbygden i Piteå. Ansökan, som avser etapp 1 av totalt tre planerade etapper, omfattar 314 vindkraftverk.

Det här är den hittills största vindkraftspark som det ansökts om tillstånd för i Sverige.

Efter miljöprövningsdelgationens möte är media välkommen för information om beslutet.

Tid:    Måndag 19 december kl 13.00
Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen, Stationsgatan 5, Luleå

Lagkrav på tillstånd för miljöfarlig verksamhet
Enligt 9 kapitlet miljöbalken måste miljöfarliga verksamheter ha tillstånd för sin verksamhet.  Det gäller till exempel avloppsreningsverk, värmeverk, avfallsanläggningar, metallindustrier, plastindustrier eller vindkraftverk. När en miljöfarlig verksamhet prövas enligt miljöbalken innebär det att verksamhetens miljöpåverkan vägs mot olika enskilda och allmänna intressen. Det bedöms om tillstånd kan lämnas för verksamheten samt vilka villkor som ska gälla. Villkoren kan handla om olika typer av skyddsåtgärder för att begränsa risker och påverkan på miljön.

Vissa typer av verksamheter ska ansöka om detta tillstånd hos Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Ansökan handläggs på Länsstyrelsens miljöskyddsenhet och beslutet fattas av miljöprövnings-delegationen som består av en ordförande som är jurist och en miljösakkunnig som har teknisk eller naturvetenskaplig utbildningsbakgrund.

Läs mer om tillståndsprocessen på Länsstyrelsens webb.
Läs mer om vindkraft i Norrbotten på Länsstyrelsens webb.