Projektbidrag

Gemensam idé

Länsstyrelsen kan ge dig ekonomiskt stöd till ett projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen.

Länsstyrelsens vision är: "Norrbotten - det attraktiva länet!" I länsstyrelsens uppdrag och ansvar för den regionala tillväxtpolitiken ligger att aktivt verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen utvecklar länet för allas bästa, så att nationella mål uppnås, genom framåtsyftande utvecklingsinsatser och god myndighetsutövning.

Syftet med projektstöden är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av länet. Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

Under åren 2014-2020 samverkar de regionala aktörerna Kommunförbundet Norrbotten, Norrbottens läns landsting och Länsstyrelsen i Norrbotten för att stimulera projektverksamhet att nå ett högre mervärde för länets utveckling. På webbsidan www.projektinorr.se har exempel på olika finansiering-
möjligheter sammanställts.


 

 Finansiering av projekt