Europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI) 2014-2020

EU-kommissionen har nu godkänt det regionala strukturfondsprogrammet och socialfondsprogrammet för Övre Norrland. Allt EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, som är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa 2020.

ESI-fonder i Sverige

EU:s strukturfonder är en viktig del av sammanhållningspolitiken som syftar till att minska regionala skillnader och ekonomisk ojämlikhet mellan människor inom EU. EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI) i Sverige ska investera i projekt som arbetar mot gemensamma mål. ESI-fonderna är de främsta verktygen för att förverkliga Europa 2020 och ska användas för att skapa hållbar tillväxt och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner i Europa. Fonderna stöder projekt som arbetar mot något av de tio tematiska mål, som är utvalda för att uppfylla Europa 2020.

I Sverige finns fyra ESI-fonder:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
  • Europeiska socialfonden (ESF)
  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
  • Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Styrdokument för en hållbar tillväxt

Europa 2020 är EU:s tioårsstrategi för tillväxt och jobb. Strategin ska skapa förutsättningar för en smart och hållbar tillväxt för alla. Strategin har fem övergripande mål gällande sysselsättning, forskning och utveckling, klimat och energi, utbildning samt social delaktighet och fattigdomsminskning. I Partnerskapsöverenskommelsen beskriver regeringen hur Sverige kommer att använda EU-medel under perioden 2014-2020. Partnerskapsöverenskommelsen är ett strategiskt dokument upprättat mellan Sveriges regering och EU-kommissionen för de fyra ESI-fonderna. Den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 är styrande för arbetet med hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Utgångspunkten för strategin är att den ska bidra till att uppnå målet med den regionala tillväxtpolitiken genom att skapa bättre förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i alla delar av landet. Strategin utgår från fyra samhällsutmaningar; demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi samt behovet av inkluderande tillväxt.