Regional mineralstrategi för hållbar mineralutvinning i Norrbottens och Västerbottens län 

Syftet med den regionala mineralstrategin är att främja en hållbar utveckling av gruvnäringen i Norrbottens och Västerbottens län. I strategin formuleras förslag på olika åtgärder och insatser som kan ligga till grund för hållbar utveckling av gruvnäring och gruvnära samhällen där ekonomiskt tillväxt och social välfärd förenas med en god miljö.

Stenar på hög

Regeringen presenterade Sveriges mineralstrategi under 2013. Syftet med den nationella strategin är att öka konkurrenskraften i svensk gruv- och mineralnäring och att Sverige ska behålla och stärka sin position som EU:s ledande gruvland. Den nationella strategin anger färdriktningen för hela landet.

Idén om en regional mineralstrategi väcktes redan 2007 men det var först under 2010 som arbetet med att utveckla en gemensam mineralstrategi för Norrbottens och Västerbottens län kom igång. Dels hade EU-kommissionen 2008 lanserat ett europeiskt initiativ för råmaterial som ett svar på ökade problem med försörjningstryggheten av metallråvaror för den europeiska industrin och dels var förslag till nationella mineralstrategin under framtagande.   Ett stort antal företrädare från gruvnäringen, kommuner, forskning och intresseorganisationer etc. deltog genom dialogmöten och enskilda intervjuer i strategiarbetet och det första utkastet till regional mineralstrategi presenterades 2012. Utkastet utgjorde även regionens bidrag till den nationella mineralstrategin. Arbetet med den regionala mineralstrategin pausades i avvaktan på att den nationella strategin skulle färdigställas.

Sedan hösten 2013 har arbetet med den regionala mineralstrategin tagit fart igen. Dialogmöten, som arrangerades under 2012, visade tydligt att en regional strategi för mineralutvinning i Norrbottens och Västerbottens län var nödvändig. Många upplevde dock att både det sociala och miljöperspektivet inte var tillräckligt införlivade i dåvarande utkast till strategin. Strategin behövde vidareutvecklas så att en hållbar utveckling av gruvverksamheten och det omringande samhället kunde säkerställas i regionen.

En strategi för hållbar mineralutvinning i Norrbottens och Västerbottens län är således under bearbetning och nästa utkast förväntas att bli klar i slutet av maj. Som tidigare kommer ett stort antal aktörer att erbjudas möjlighet att på olika sätt delta i strategiarbetet. Förutom bearbetning av utkastet har arbetet även fokus på planeringen av det framtida genomförandet av strategin. En god samverkan och dialog mellan myndigheter, organisationer, kommuner, landsting, akademi, näringsliv med flera är nödvändig för ett lyckat genomförande.

Arbetet leds av en styrgrupp som består av representanter från Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län, Norrbottens läns Landsting, Region Västerbotten, Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet. En arbetsgrupp ansvarar tillsammans med projektledaren för det operativa arbetet i projektet. I arbetsgruppen sitter utöver ovan nämnda organisationer även representanter från Centek AB och intresseorganisation Georange. Projektet löper fram till september 2014, med möjlighet till förlängning och den delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kontakta oss

Tiina Marjeta
Projektledare
Länsledningens Stab
Tiina punkt Marjeta snabela lansstyrelsen punkt se¤Tiina punkt Marjeta snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255371
Tina Norgren
Länsledningens stab
Tina punkt Norgren snabela lansstyrelsen punkt se¤Tina punkt Norgren snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255388
070-3096134
Johan Antti
Länsråd
Länsledningen
Johan punkt Antti snabela lansstyrelsen punkt se¤Johan punkt Antti snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255231

Planerade aktiviteter