Regional mineralstrategi för hållbar mineralutvinning i Norrbottens och Västerbottens län

Syftet med den regionala mineralstrategin är att främja en hållbar utveckling av gruvnäringen i Norrbottens och Västerbottens län. I strategin formuleras förslag på olika åtgärder och insatser som kan ligga till grund för hållbar utveckling av gruvnäring och gruvnära samhällen där ekonomiskt tillväxt och social välfärd förenas med en god miljö.
Stenar på hög

Regeringen presenterade Sveriges mineralstrategi under 2013. Syftet med den nationella strategin är att öka konkurrenskraften i svensk gruv- och mineralnäring och att Sverige ska behålla och stärka sin position som EU:s ledande gruvland. Den nationella strategin anger färdriktningen för hela landet.

Idén om en regional mineralstrategi väcktes redan 2007 men det var först under 2010 som arbetet med att utveckla en gemensam mineralstrategi för Norrbottens och Västerbottens län kom igång. Dels hade EU-kommissionen 2008 lanserat ett europeiskt initiativ för råmaterial som ett svar på ökade problem med försörjningstryggheten av metallråvaror för den europeiska industrin och dels var förslag till nationella mineralstrategin under framtagande.   Ett stort antal företrädare från gruvnäringen, kommuner, forskning och intresseorganisationer etc. deltog genom dialogmöten och enskilda intervjuer i strategiarbetet och det första utkastet till regional mineralstrategi presenterades 2012. Utkastet utgjorde även regionens bidrag till den nationella mineralstrategin. Arbetet med den regionala mineralstrategin pausades i avvaktan på att den nationella strategin skulle färdigställas.

Sedan hösten 2013 har arbetet med den regionala mineralstrategin tagit fart igen. Dialogmöten, som arrangerades under 2012, visade tydligt att en regional strategi för mineralutvinning i Norrbottens och Västerbottens län var nödvändig. Många upplevde dock att både det sociala och miljöperspektivet inte var tillräckligt införlivade i dåvarande utkast till strategin. Strategin behövde vidareutvecklas så att en hållbar utveckling av gruvverksamheten och det omringande samhället kunde säkerställas i regionen.

En strategi för hållbar mineralutvinning i Norrbottens och Västerbottens län är således under bearbetning. Strategin riktar sig huvudsakligen till myndigheter med regionalt utvecklingsansvar och tanken är att den ska fungera vägledande för olika insatser exempelvis genom Strukturfonder etc. Strategin ska också ses som ett samlande beskrivning av de centrala frågeställningarna och utmaningarna som finns inom utvecklingen av regionens gruv- och mineralindustri.

Ett stort antal aktörer kommer att erbjudas möjlighet att på olika sätt delta i strategiarbetet. Utkastet till strategin har bland annat nyligen varit på remissförfarande som resulterade ett 30-tal yttranden från olika aktörer (myndigheter, kommuner, branschorganisationer etc.). Remissförfrågan med utkastet till regional mineralstrategi gjordes även publikt på Länsstyrelsens hemsida och var således öppen för yttranden från allmänheten. Vidare kommer det att ordnas ett dialogmöte med näringslivet och ett liknande dialogmöte är även under planering med samiska aktörer.

Arbetet leds av en styrgrupp som består av representanter från Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län, Norrbottens läns Landsting, Region Västerbotten, Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet. En arbetsgrupp ansvarar tillsammans med projektledaren för det operativa arbetet i projektet. I arbetsgruppen sitter utöver ovan nämnda organisationer även representanter från Centek AB och intresseorganisation Georange. Projektet löper fram till november 2014 och den delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

 Planerade aktiviteter