Täkter

Täktverksamhet innebär utvinning och förädling av bland annat berg, naturgrus, morän och matjord. Materialet används sedan i samband med t e x anläggning av väg, järnväg och byggnader men även för tillverkning av asfalt och betong.
För att du ska få bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv, eller andra jordarter krävs tillstånd av Länsstyrelsen enligt 9 kapitlet miljöbalken. I tillståndet regleras inte bara själva brytningen av materialet utan täktverksamheten i sin helhet. Länsstyrelsen prövar ansökningar om tillstånd för täktverksamhet och därutöver bedrivs tillsyn av täkter. Tillsynen innebär att man på olika sätt kontrollerar att tillstånd, villkor, lagar och föreskrifter efterlevs. Dessutom arbetar Länsstyrelsen med tillsynsvägledning gentemot länets kommuner, i de fall tillsynen överlåtits till kommunen.