Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller kan medföra andra störningar för människors hälsa eller miljön. Definition av miljöfarlig verksamhet finns i 9 kap 1 § miljöbalken.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen prövar och utövar tillsyn över miljöfarliga verksamheter. När en miljöfarlig verksamhet prövas enligt miljöbalken innebär det att verksamhetens miljöpåverkan vägs mot olika enskilda och allmänna intressen. Vid tillsyn av miljöfarliga verksamheter kontrollerar Länsstyrelsen efterlevnaden av villkor i tillståndsbeslut, lagstiftning och andra beslut meddelade i enlighet med miljöbalken. Länsstyrelsen ansvarar även för tillsynsvägledning till kommunerna. Med tillsynsvägledning avses utvärdering, uppföljning och samordning av tillsynen samt stöd och råd till tillsynsmyndigheterna.

Uppdelning i olika anläggningsklasser

Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B- eller C-anläggningar beroende på verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. För att få driva en miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd (A- och B-anläggningar) eller anmälan (C-anläggningar). Vissa miljöfarliga verksamheter som är mindre kräver varken tillstånd eller anmälan och betecknas som U-anläggningar. Av miljöprövningsförordningen framgår vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan enligt 9 kap. miljöbalken.

  • Exempel på A-anläggningar: Gruvor, massaindustrier och stålverk
  • Exempel på B-anläggningar: Större sågverk, täkter och avloppsreningsverk
  • Exempel på C-anläggningar: Större bensinstationer, motorbanor och sjukhus