Undersökning och efterbehandling

Då ett misstänkt förorenat område identifierats och klassats kvarstår en hel del frågor. Hur förorenat är området? Hur ska föroreningen omhändertas? Till vilka nivåer behöver man sanera för att det, även i ett långt tidsperspektiv, inte ska medföra några risker för människa och miljö?

Miljötekniska markundersökningar

Undersökning av förorenade områden brukar benämnas "miljötekniska markundersökningar" och dessa kan variera i omfattning beroende på undersökningens syfte. Det är viktigt att man noga förbereder undersökningarna så att man gör rätt analyser (vilka kemikalier har hanterats på området och vilka nedbrytningsprodukter kan bildas?) och har tillräckligt många provpunkter. Var provpunkterna placeras har också stor betydelse varför god kännedom om hur och var eventuellt farliga ämnen hanterats är av största vikt. När man gör undersökningarna ska man också tänka på att inte riskera att sprida eventuella föroreningar, till exempel genom att borra genom tätare jordlager och på detta vis skapa nya spridningsvägar. Fråga gärna tillsynsmyndigheten om råd och anlita experter för utredningen. 

Vem står för kostnaderna?

Undersökningar och efterbehandlingar ska i första hand bekostas av verksamhetsutövaren som orsakat föroreningarna. Mer om ansvar för förorenade områden kan man läsa om i 10 kap miljöbalken samt i Naturvårdsverkets rapport om ansvar för miljöskulder, nr 5242.

Efterbehandlingsprojekt med statliga medel

I de fall där ansvarig saknas och där föroreningssituationen är allvarlig kan undersökningar och efterbehandlingar finansieras med statliga medel. Det finns särskilda anslag för förorenade områden som kan utgå till prioriterade projekt. Hur dessa får användas är reglerat i förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande. Vid projekt som helt eller delvis finansieras med statliga bidrag är den berörda kommunen eller i vissa fall en annan myndighet huvudman för efterbehandlingsprojektet. Arbetsgången för projekt som finansieras med statliga medel är beskriven i Naturvårdsverkets kvalitetsmanual.