Förorenade områden 

Förr släpptes avfall och kemikalier ofta direkt ut i vattendrag eller ner på marken, vi tänkte inte på vad detta innebar för oss människor eller för naturen. Även idag händer olyckor där kemikalier orsakar föroreningar i vår miljö. Om vi inte gör något åt dessa föroreningar blir de ofta kvar i byggnader eller i marken under lång tid.

Fotografi Avfallshög med rostiga tunnor
Avfallshög med rostiga tunnor

Förorenade områden är mark, vatten, sediment eller byggnader där halterna av skadliga ämnen påtagligt överskrider den lokala bakgrundshalten. Sådana områden hittar man främst i anslutning till industrier.

Det finns ca 80 000 områden i Sverige som eventuellt är förorenade. Av dessa är omkring 1 400 områden så förorenade att de kan utgöra en mycket stor risk för människors hälsa eller vår miljö. Inom ramen för miljömålet Giftfri miljö bedrivs arbete med att identifiera, inventera, undersöka och vid behov åtgärda alla områden som innebär en stor eller mycket stor risk för människors hälsa och miljön.

Arbetet med förorenade områden beskrivs översiktligt i Naturvårdsverkets broschyr Reparation pågår. Ytterligare information och ett flertal vägledningar finns på Naturvårdsverkets hemsida. Länkar till olika aktörer inom området finns att tillgå via portalen Marksaneringsinfo.

Kontakta oss

Mats Aunes
Samordnare Förorenade områden
Mats punkt Aunes snabela lansstyrelsen punkt se¤Mats punkt Aunes snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255237
Anneli Persson
Tillsyn och tillsynsvägledning
Anneli punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se¤Anneli punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255513
Anna-Karin Marklund
Tillsyn och tillsynsvägledning
anna-karin punkt marklund snabela lansstyrelsen punkt se¤anna-karin punkt marklund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255372