Förorenade områden

Förorenade områden är mark, vatten, sediment eller byggnader där halterna av skadliga ämnen påtagligt överskrider den lokala bakgrundshalten. Sådana områden kan utgöra en risk för människors hälsa eller miljön.
Fotografi Avfallshög med rostiga tunnor

Det finns ca 80 000 områden i Sverige som eventuellt är förorenade. Av dessa är omkring 1 400 områden så förorenade att de kan utgöra en mycket stor risk för människors hälsa eller vår miljö. Inom ramen för miljömålet Giftfri miljö bedrivs arbete med att identifiera, inventera, undersöka och vid behov åtgärda alla områden som innebär en stor eller mycket stor risk för människors hälsa och miljön.  

Vem gör vad?

Naturvårdsverket är den centrala myndighet som leder arbetet med efterbehandling av förorenade områden i Sverige. (Se  Naturvårdsverkets broschyr Reparation pågår - länk i högerspalten). Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar för att samordna och prioritera efterbehandlingsarbetet. Förutom att inventera och riskklassa förorenade områden, driver länsstyrelsen egna tillsynsärenden och vägleder kommunerna under deras arbete med förorenade områden. Länsstyrelsen finansierar även utredningar och efterbehandlingar med statligt bidrag som söks hos Naturvårdsverket. Kommunerna arbetar med tillsyn, ansvarar för att hänsyn tas till förorenade områden i beslut om markanvändning och fysisk planering samt leder arbetet med de åtgärder som genomförs.

I länet

I Norrbotten har cirka 4400 potentiellt förorenade områden identifierats. Av dessa har cirka 570 objekt inventerats och riskklassats. Arbetet med efterbehandling av förorenade områden i Norrbottens län beskrivs i länsstyrelsens regionala program som finns i rubriken till vänster.