Muddring

Grunda vattenområden längs kusten har ofta stor betydelse för fisk och annat djur- och växtliv. Många vikar fyller också en funktion som naturliga hamnar för båtar. Det senare medför att önskemål om muddring ofta uppkommer för att öka framkomligheten med båt.

För muddring krävs normalt tillstånd eller anmälan enligt 11 kap. miljöbalken. Vilket som krävs beror dels på muddringens omfattning. För muddring i strandområdet behövs i allmänhet också en dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap miljöbalken.

Då muddring kan ge allvarliga negativa effekter på djur- och växtlivet, är det viktigt att du först tar reda på vilka olika alternativ som finns för att minska risken för skada. Inom de mest skyddsvärda områdena bör muddring överhuvudtaget inte utföras.

Om du vill muddra ett område har länsstyrelsen tagit fram, inom ramen för tillsynsarbetet, en vägledning.  I vägledningen står det bland annat om vilken hänsyn som måste tas och om vikten av att ta reda på vilka konsekvenser som kan följa av en muddring. Det går alltid bra att kontakta länsstyrelsen för att få råd.

Uppläggning av muddermassor

Uppläggning av muddermassa är tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet. Till höger finns en blankett för anmälan om uppläggning av muddermassor.

Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd än 1 000 ton, kräver tillstånd av Länsstyrelsen (1 kap. 3 och 6 §§ samt 29 kap. 33 § miljöprövningsförordningen [2013:251]).

Uppläggning av högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken endast är ringa ska anmälas till Länsstyrelsen (1 kap. 10 § och 29 kap. 34 § jämfört med 2 kap. 30 § miljötillsynsförordningen [2011:13]).