Muddring

Grunda vattenområden längs kusten har ofta stor betydelse för fisk och annat djur- och växtliv. Många vikar fyller också en funktion som naturliga hamnar för båtar. Det senare medför att önskemål om muddring ofta uppkommer för att öka framkomligheten med båt.

För muddring krävs normalt tillstånd eller anmälan enligt 11 kap. miljöbalken. Vilket som krävs beror dels på muddringens omfattning. För muddring i strandområdet behövs i allmänhet också en dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap miljöbalken.

Då muddring kan ge allvarliga negativa effekter på djur- och växtlivet, är det viktigt att du först tar reda på vilka olika alternativ som finns för att minska risken för skada. Inom de mest skyddsvärda områdena bör muddring överhuvudtaget inte utföras.

Om du vill muddra ett område har länsstyrelsen tagit fram, inom ramen för tillsynsarbetet, en vägledning.  I vägledningen står det bland annat om vilken hänsyn som måste tas och om vikten av att ta reda på vilka konsekvenser som kan följa av en muddring. Det går alltid bra att kontakta länsstyrelsen för att få råd.

Deponering av icke-farliga muddermassor

Från och med 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser för uppläggning av muddermassa. Den nu gällande benämningen är "deponering". Deponering av muddermassa är tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet.

Följande bestämmelser gäller för deponering av muddermassa:

  1. Deponering av icke-farliga muddermassor på land där mängden massor är mer än 1000 ton, eller föroreningsrisken inte endast är ringa är tillståndspliktigt. Ansökan om sådant tillstånd prövas av länsstyrelsen.
  2. Deponering av icke-farliga muddermassor på land där mängden massor är högst 1000 ton, eller föroreningsrisken endast är ringa är anmälningspliktigt.

Till höger finns en blankett för anmälan om deponering av muddermassa.

Återvinning för anläggningsändamål

Ska muddermassan användas för att exempelvis plana ut eller jämna till en tomt som sedan ska iordningställas för något specifikt ändamål gäller särskilda bestämmelser:

  1. Återvinning av icke-farliga muddermassor för anläggningsändamål där föroreningsrisken inte endast är ringa är tillståndspliktigt. Ansökan om sådant tillstånd prövas av länsstyrelsen.
  2. Återvinning av icke-farliga muddermassor för anläggningsändamål där föroreningsrisken är ringa är anmälningspliktigt.

Om man är osäker på vilka bestämmelser som gäller för en planerad åtgärd - kontakta Länsstyrelsens miljöskyddsenhet.