TRIWA III - Forestry impact and water management in Torne International River Basin.

TRIWA III är ett avslutat projekt och slutrapporten som även finns på finska och engelska kan du läsa via länkarna till höger på sidan.

TRIWA III projektet var ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Norrbotten, Närings- Trafik och Miljöcentralen i Lappland, Metsähallitus, Lapin Metsäkeskus och Skogsstyrelsen Region Nord.

Målet med TRIWA III var att gemensamt ta fram en finsk-svensk åtgärdsplan för återställning av vattenmiljöer som påverkats i Torneälvens internationella avrinningsdistrikt och stärka samverkan mellan aktörerna som berörs av åtgärdsarbete i vatten inom området.

Projektet fokuserade på åtgärder med koppling till historisk och nutida påverkan från skogsbruk i området. Projektet omfattade kartering av miljötillstånd och åtgärdsbehov i biflödena, utvärdering av skogsbrukets miljöhänsyn mot vattenmiljöer samt två pilotområden med detaljerade åtgärdsplaner för två biflöden ett i varje land.                    

Aktiviteter som utfördes i TRIWA III projektet delades in i fem olika mål                                          

 
 
 
  • Aktivitet 1: Kartering av åtgärdsbehov i Torneälvens biflöden samt en kulturvärdesbedömning på svensk sida. Med syftet att kartlägga påverkan och åtgärdsbehov i biflödena och gemensamt ta fram en åtgärdsplan för restaurering.
  • Aktivitet 2: Utvärdering av skogsbrukets miljöhänsyn mot vatten vid skogliga åtgärder. En jämförelsestudie mellan länderna och efterlevnaden av befintligt regelverk.
  • Aktivitet 3: I två pilotområden ett i respektive land ska en mer detaljerad åtgärdsplan tas fram. I denna ska kartläggning av biotoptyper, påverkan och tillstånd med mera tas fram så att åtgärderna kan påbörjas när planen är klar.
  • Aktivitet 4: Kunskapsspridning i syfte att öka kunskapen om restaurering och åtgärdsbehov för vattendrag hos allmänhet, kommuner och lokala intresseorganisationer samt förankra åtgärdsplanen lokalt. Utveckla och stärka samarbetet mellan lokala aktörer som arbetar med restaurering och åtgärder i området.
  • Aktivitet 5: Administration i syfte att driva en praktisk och ekonomiskt effektiv administration av projektet.

 

Interreg IVA Nord 

 

Medfinansiärer:

 

 Logotyp Skogsstyrelsen  Logotyp Metsähallitus, Forststyrelsen
 Logotyp Skogscentralen  Logotyp Närings-, trafik- och miljöcentralen

 

 

 TRIWA på finska och engelska

 

TRIWA III -Skogsbrukets påverkan och vattenförvaltningen i Torneälvens internationella avrinningsområde

 TRIWA on lyhenne Lapin ympäristökeskuksen ja Norrbottenin läänihallituksen hallinnoimille Tornionjoen valuma-alueen yhteistyöhankkeille. Loppurapporti.

TRIWA III – Metsätalouden vaikutusten arviointi ja vesienhoito Tornionjoen kansainvälisellä vesistöalueella  

TRIWA III- Metsätalous Uudistushakkuu- ja maanmuokkausalueiden vesiensuojelutoimenpiteet    

 TRIWA is the abbreviation for the projects that the Lapland Regional Environment Centre in Finland and the County Administrative Board of Norrbotten in collaborate in the Torne River drainage area. Final report.

TRIWA III-Forestry Task - Water protection in regeneration cutting and site preparation areas