Remibar - Remediation of migratory barriers in Nordic/fennoscandian watercourses

I Norrbotten och Västerbotten har ett storskaligt projekt startats för att åtgärda vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur. Åtgärderna ska utföras i fem huvudvattenområden; tre av vattenområdena ligger i Norrbotten, Råneälven, Varjisån och Ängesån och två finns i Västerbotten, Lögdeälven och Sävarån.

Trafikverket är projektägare och där sitter även projektledaren. Biträdande projektledare sitter på Länsstyrelsen Norrbotten. I projektet finns även projektkoordinatorer på Länsstyrelsen i Västerbotten, Skogsstyrelsen och på de tre skogsbolag som deltar i projektet, Sveaskog, Holmen skog och SCA. Dessutom deltar Havs- och Vattenmyndigheten genom att medfinansiera projektet och genom att leda ett slutseminarium. Förutom att åtgärda vandringshinder, ingår det i projektet att sprida kunskap om problemen med vandringshinder och visa på goda exempel. Ett kunskapsutbyte med Finland och Skottland ingår i projektet.

Projektet startade i september 2011 och kommer att avslutas 2016. Totalkostnaden för projektet beräknas till 8,1 miljoner €, varav EU finansierar hälften. 

Karta som visar var Ängesån, Råneälven, Varjisån, Lögdeälven och Sävarån ligger.
I Norrbotten kommer 24 objekt inom Ängesåns avrinningsområde åtgärdas, inom Råneälvens avrinningsområden kommer 49 objekt att åtgärdas och inom Varjisån 47 objekt. De flesta åtgärder i Norrbotten är byte av fellagda vägtrummor som i dagsläget utgör vandringshinder men även en del utterpassager under vägar kommer att anläggas. I Västerbotten kommer 31 gamla flottledsdammar att tas bort.