Länsstyrelsens Regionala vattenförsörjningsplan

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är viktigt att säkra dess kvalitet och kvantitet för att trygga människors hälsa nu och i framtiden.

Vattenfrågorna i samhällsplaneringen är viktiga för att skydda och vårda våra vattenresurser. Den regionala vattenförsörjningsplanen är en översikt av de viktigaste dricksvattenresurserna i länet och ett värdefullt underlag för fysisk planering och tillståndsprövning på kommunal, regional och nationell nivå.

Ansvarsfull planering och tillståndsprövning bidrar till att de dricksvattenresurser som pekats ut som regionalt viktiga bevaras på lång sikt, d.v.s. i ett flergenerationsperspektiv. Planen tar upp prioritering av vattenresurser som är de mest betydelsefulla för länet.

Dokumentet ger en beskrivning av nuläge, framtid och  viktiga drickvattenresurser. Även påverkan och potentiella hot, förslag till åtgärder samt klimatförändringar tas upp. Planen berör även gränsöverskridande frågor (mellan kommuner, över länsgränsen och landsgräsen) och avslutats med rekommendationer för kommunernas fortsatta  arbete med dricksvattenplanering.