Vatten och vattenanvändning 

Man som håvar sik i Kukkolaforsen i Torneälv.
Kukkolaforsen i Torneälv. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Sara Elfvendahl

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Vatten används till mycket, exempelvis till djur och växter, i vattenkraften för att producera energi, som kyl- och processvatten i industrier och som avloppsvatten. Det är viktigt att skydda vattentillgångarna för att få en långsiktig och säker vattenförsörjning. Verksamheter och åtgärder som påverkar vatten, så kallad vattenverksamhet, behöver i allmänhet tillstånd.

Sveriges fem vattenmyndigheter

Riksdagen beslutade i mars 2004 att Sverige ska delas in i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje. En länsstyrelse i varje distrikt har utsetts till vattenmyndighet med ansvar för att förvalta kvaliteten på vattenmiljön inom distriktet. Dessa vattenmyndigheter ska se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige.

På varje länsstyrelse i varje distrikt finns ett beredningssekretariat med uppgift att hjälpa vattenmyndigheten med att genomföra vattendirektivet. Arbetet ska ske i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter.

De fem vattenmyndigheterna är länsstyrelserna i:

  • Norrbotten – Bottenvikens vattendistrikt
  • Västernorrland – Bottenhavets vattendistrikt
  • Västmanland – Norra Östersjöns vattendistrikt 
  • Kalmar – Södra Östersjöns vattendistrikt Västra
  • Götaland – Västerhavets vattendistrikt.

Läs mer på Vattenmyndigheternas webbplats