Miljöövervakningsdata 

På denna sida får du reda på var du kan hitta data, resultatblad och rapporter från miljöövervakningen. Har du frågor och funderingar kan du se vilka kontaktpersoner du kan vända dig till för mer information om miljöövervakningen i Norrbotten. Här finns också länken till Miljödataportalen som visar var någonstans miljöövervakning utförs.

Inventerare med handdator vid vattendrag
Data registreras i handdator vid biotopkartering. Foto: Elin Håkansson, Länsstyrelsen

Karta över stationer och områden där miljöövervakning utförs

På Miljödataportalen kan du se var olika undersökningar inom miljöövervakningen utförs. Detta visas på en karta, när du använder sökfunktionen. Än så länge går det bara att se undersökningar som ingår i den nationella miljöövervakningen, men under 2011 kommer även undersökningar från den regionala miljöövervakningen att läggas till. Använd länken till höger för att komma till Miljödataportalen.

Grundläggande data

Genom olika undersökningar som utförs inom miljöövervakningen samlar vi in grundläggande information, så kallad rådata. Data lagras hos en datavärd eller hos Länsstyrelsen, se tabellen nedan. Med hjälp av länkarna kommer du till respektive datavärd. Hos Länsstyrelsen lagras data från undersökningar som fortfarande är under utveckling och från undersökningar som bara utförs i vårt län.

 

Programområde 

Kontakt länsstyrelsen

Datalagring

Fjäll Bengt Landström Artdatabanken
Länsstyrelsen
Miljöhälsa Rebecca Möller Länsstyrelsen
Jordbruksmark Tina Nilsson Artdatabanken
Länsstyrelsen
Kust och hav Henrik Larsson SMHI
Fiskeriverket
Artdatabanken
Landskap Susanne Backe Artdatabanken
Länsstyrelsen
Luft Abbe Sahli IVL
Länsstyrelsen
Miljögifter Sara Elfvendahl IVL
Skog Tina Nilsson Länsstyrelsen
Sötvatten Sara Elfvendahl SLU
Artdatabanken

Resultatblad och rapporter

Grundläggande data från våra undersökningar analyseras och sammanställs, så att vi kan dra slutsatser om hur miljön mår och utvecklas. En enkel presentation av resultaten från den regionala miljöövervakningen hittar du i resultatbladen. De flesta resultatblad uppdateras årligen med nya uppgifter. Via länkarna i tabellen nedan kommer du till resultatbladen. Mer omfattande analyser och utvärderingar presenteras i form av rapporter. Använd länkarna till höger för att söka rapporter bland Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets publikationer. Du kan också söka rapporter på Miljödataportalen.

 

Programområde

Resultatblad

Fjäll Nyckel- och ansvarsarter
Fjällfloraövervakning
 
Jordbruksmark Arealer och småbiotoper
Kust och hav Hydrografi, kemi och plankton i Råneå skärgård
Mjukbottenfauna i Rånefjärden
Kustfisk i Rånefjärden
Kustfisk i Kinnbäcksfjärden
Exploatering av stränder i Norrbottens kust- och skärgårdsområde
Luft Nedfall av svavel och kväve
Organiska miljögifter i luft och nederbörd
Svavel- och kvävenedfallets påverkan på markvatten
Miljögifter Metaller i insjöabborre
Metaller i kustabborre
Organiska miljögifter och kvicksilver i strömming
Organiska miljögifter i luft och nederbörd
Skog Svavel- och kvävenedfallets påverkan på markvatten
Uppföljning av miljötillståndet i skog baserat på Riksskogstaxeringen
Sötvatten Vattendrag
Stora sjöar - Hornavan och Torneträsk
Flodpärlmussla
Acanthodiaptomus tibetanus (djurplankton)

Kontakta oss

Kontaktpersoner hittar du i tabellen längre ned på sidan.