Miljögifter i matfisk 

Matfisk är den största källan till exponering för kvicksilver som vi utsätts för. I samarbete med Vattenråden i Norrbotten har vi samlat in matfisk från olika sjöar och vattendrag för att analysera kvicksliverhalterna.

Kampanj om kvicksilver i matfisk 2011

Under 2011 genomförde Vattenråden och Länsstyrelsen en mätkampanj av kvicksilver i matfisk i Norrbotten. Fisk är den största källan till exponering för kvicksilver via livsmedel. Det är framförallt insjöfisk som kan ha höga halter av kvicksilver. Undersökningen är därför viktig i ett folkhälsoperspektiv och även för uppföljningen av miljömålen.  

Vattenråden stod för att välja ut populära fiskesjöar och vattendrag samt vilka fiskarter som skulle mätas. Fisket utfördes av privatpersoner som bor vid sjön eller har annan anknytning till vattnet. Länsstyrelsen stod för analyser och sammanställning av resultat. 

Sammanlagt 112 fiskar från 23 olika sjöar och vattendrag i länet skickades in för analys. Från de flesta sjöarna har abborre samlats in och från några områden har gädda, öring, sik, harr och gös analyserats. Kvicksilver i fiskköttet (filén) har analyserats på samtliga fiskar och längd och vikt har noterats.

Barn med abborre.
Fin abborre och stor lycka. Foto: Patrik Olofsson

Resultat

I de allra flesta lokalerna var kvicksilverhalten under gränsvärdet som gäller för livsmedel, det vill säga lägre än 1,0 milligram/kg (mg/kg) som gäller för gädda och 0,5 milligram/kilogram som gäller för övriga arter i studien.

Sammanlagt 16 fiskar från 8 olika sjöar och vattendrag visade på halter över gränsvärdena. De ligger i det kustnära området där vi sedan tidigare vet att kvickilverhalterna är förhöjda. Det var enbart gös och abborre som visade på halter över gränsvärdet. De lägsta uppmätta halterna påvisades i öring, sik och harr.

Livsmedelsverkets kostråd gäller oavsett vilken kvicksilverhalt som fisken har. Personer som äter egenfångad abborre, gädda, gös eller lake oftare än en gång per vecka, kan få i sig kvicksilvermängder som på sikt kan skada hälsan. För kvinnor försöker bli gravida, är gravida eller ammar, gäller att man inte bör äta fisk som kan innehålla kvicksilver oftare 2-3 gånger per år.

Läs mer i resultatbladet Kvicksilver i matfisk (se länk till höger).

Utökad metallanalys

I några områden ville vattenråden göra en utökad metallanalys i fisklever för att se om det fanns lokal påverkan från skjutfält och industri. Resultaten i denna studie pekar inte på några förhöjda halter i de undersökta områdena, förutom för kopparhalten i sik fångad i Kukkolaforsen som var hög i tre av fem fiskar. 

Det finns inte så mycket data att jämföra med för sik. Därför ska länsstyrelsen samla in nya prover på sik från Kukkolaforsen under hösten 2012 för att ta reda på mer om bakgrunden till de förhöjda kopparhalterna i fiskens lever och även undersöka metallhalten i fiskmuskeln. 

Läs mer i resultatbladet Utökad metallanalys 2011 (se länk till höger).

De vattenråd som omfattades av mätkampanjen var

  • Torneälvens Vattenparlament (VPO1)
  • Sangisälven och Keräsjokis Vattenråd (VRO2)
  • Kalix- och Töreälvens Vattenråd (VRO3)
  • Råne- Luleälvens Vattenråd (VRO4)
  • Fyrkantens Vattenråd (VRO5)
  • Piteälvens Vattenråd (VRO6)
  • Åby-, Byske- och Kågeälvens Vattenråd (VRO7) (delar inom Norrbottens län)
  • Skellefteälvens Vattenråd (VRO 8) (delar inom Norrbottens län)

Kontakta oss

Sara Elfvendahl
Miljöanalysenheten
Sara punkt Elfvendahl snabela lansstyrelsen punkt se¤Sara punkt Elfvendahl snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255275