Miljöhälsa

Vår hälsa och vårt välmående påverkas i stor utsträckning av vår omgivning. Buller, strålning och föroreningar i luft, mat och dricksvatten påverkar vår hälsa.
Flicka vid förtöjda båtar, Haparanda Sandskär

Exponering

Miljön är allt det vi har runt omkring oss, det vi kommer i kontakt med -med andra ord, det vi exponeras för. I denna text avser vi enbart den fysiska miljön.

Många faktorer i vår miljö är sådana vår kropp är anpassade till och som vi är helt beroende av för vår överlevnad. Till exempel måste temperaturen vara rätt, vi behöver luft, vatten och näringsämnen.

Vi människor utsätts i vårt dagliga liv också för ämnen som är skadliga för vår hälsa, men oftast i så liten grad att vi inte blir sjuka. En del av dessa ämnen förekommer naturligt, men genom vårt sätt att hantera och använda dem sprids de i miljön och därmed exponeras vi för dem, till exempel metaller. Andra ämnen framställer vi själva. Trots att vi har stor nytta av dem, har de ofta en negativ effekt på vår hälsa när de hamnar i omlopp i miljön, exempelvis bekämpningsmedel, mjukgörare i plast och läkemedel. När vi framställer produkter och energi bildas samtidigt skadliga biprodukter, föroreningar som oftast släpps ut i luft och vatten.

Det är givetvis inte bara olika kemiska faktorer vi exponeras för i vår miljö. Exempel på fysikaliska miljöfaktorer är buller och strålning. Biologiska miljöfaktorer kan vara mikroorganismer och virus.  

Luftföroreningar

Partiklar, marknära ozon och kväveoxider i luften orsakar sjukdomar i luftvägar, hjärta och kärl. Det har visat sig att luftföroreningar ger hälsoeffekter vid lägre halter än vad som tidigare var känt, men det är fortfarande inte klarlagt vilka halter som är kritiska. Personer med astma och allergi upplever oftare besvär av luftföroreningar. Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och bensen är cancerframkallande. Luftföroreningar beräknas ge upphov till cirka 3 000 förtida dödsfall och 200-300 lungcancerfall per år i Sverige samt att cirka 600 ungdomar per årskull växer upp med försämrad lungfunktion. Framför allt är det i större städer de höga halterna av luftföroreningar finns.