Norrbottens miljömål

Norrbottens miljömål beskriver det tillstånd för länets miljö som allt miljöarbete ska sikta mot och som ska uppnås inom en generation – eller till år 2020. För klimatmålet gäller 2050. Miljömålen beskriver målen för den miljömässiga dimensionen av en hållbar utveckling.
Flicka på äng med prästkragar

Länsstyrelsen i Norrbottens län samt Skogsstyrelsen beslutade år 2003 om de första regionala miljömålen för Norrbotten. De regionala delmålen reviderades sedan år 2007.

På grund av förändringar i miljömålssystemet påbörjades under 2012 en process att ta fram nya regionala miljömål. Länsstyrelsen beslutade med bred förankring i länet i slutet av 2013, att fastställa nya regionala miljömål.

Länsstyrelsen hade ett omfattande samråd internt samt med de fyra fokusgrupper som under 2013 samlades för att ta fram Norrbottens miljöhandlingsprogram. Förslaget skickades ut på remiss per e-post till ett hundratal berörda aktörer samt lades upp på Länsstyrelsens hemsida.

Efter remissen tog Länsstyrelsen beslutet att det inte fanns regionala särdrag som motiverade att vi skulle ta fram egna regionala anpassningar av miljökvalitetsmål, preciseringar och etappmål för Norrbottens län.

Beslutet innebär att:

  • tidigare regionala miljömål (miljökvalitetsmål och delmål) för Norrbottens län stryks
  • som nya regionala miljömål för Norrbottens län antas de nu gällande nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar
  • nationella befintliga och kommande etappmål som beslutas av regeringen antas som regionala etappmål för Norrbottens län

Miljömålen listas nedan med länkar till Miljömålsportalen där de regionala utvärderingarna presenteras.

 Illustration: Tobias Flygar  Begränsad klimatpåverkan
 Illustration: Tobias Flygar  Frisk luft
 Illustration: Tobias Flygar  Bara naturlig försurning
 Illustration: Tobias Flygar  Giftfri miljö
 Illustration: Tobias Flygar  Skyddande ozonskikt
 Illustration: Tobias Flygar  Säker strålmiljö
 Illustration: Tobias Flygar  Ingen övergödning
 Illustration: Tobias Flygar  Levande sjöar och vattendrag
 Illustration: Tobias Flygar  Grundvatten av god kvalitet
 Illustration: Tobias Flygar  Hav i balans samt levande kust och skärgård
 Illustration: Tobias Flygar  Myllrande våtmarker
 Illustration: Tobias Flygar  Levande skogar
 Illustration: Tobias Flygar  Ett rikt odlingslandskap
 Illustration: Tobias Flygar  Storslagen fjällmiljö
 Illustration: Tobias Flygar  God bebyggd miljö
 Illustration: Tobias Flygar  Ett rikt växt- och djurliv