Når vi Norrbottens läns miljömål?

I Norrbotten bedöms fyra av miljökvalitetsmålen vara nära att nås till år 2020. Nio mål kommer inte att nås till 2020 med idag beslutade styrmedel. Tre miljökvalitetsmål bedöms nationellt.

De flesta av miljökvalitetsmålen är inte möjliga att nå till år 2020. Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Storslagen fjällmiljö anses vara nära att nås.

Bedömningen att Frisk luft är nära att nås, är en mer positiv bedömning jämfört med tidigare år. Det beror bland annat på en tydlig minskning av luftföroreningar.

Tre miljökvalitetsmål har bedömts nationellt; Begränsad klimatpåverkan bedöms inte kunna nås, Skyddande ozonskikt bedöms kunna nås och Säker strålmiljö bedöms vara nära att nås.

I Norrbottens skogs- och kustland samt i Bottenviken är naturen påverkad av en intensiv mark- och vattenanvändning. I fjällen och i det fjällnära området bedöms situationen för naturmiljön vara mer positiv.

Det moderna skogsbruket påverkar skogen, vatten och våtmarker negativt. En stor andel av det som avverkas idag i länet är skog som har lång kontinuitet. Insatser för bättre miljöhänsyn vid avverkning pågår men miljöhänsynen har fortfarande brister. Stora projekt för vattendragsrestaurering pågår i länet men ändå är en mycket stor andel av sjöarna och vattendragen fysiskt påverkade av bland annat vägtrummor och gamla flottledsrensningar. De övergödningsproblem som finns är främst lokala. Den pågående satsningen på naturreservat och annat områdesskydd är viktig för bevarandet av ett stort antal naturtyper och arter. Antalet individer av fåglar har sedan 2002 minskat i Norrbotten.

Inom jordbruket har nedläggningar skett och pågår fortfarande; något som leder till att kulturmiljöer och hävdgynnade arter försvinner. Minskande befolkning i glesbygden påverkar boendemiljön bland annat genom försämrad tillgång till service. I många av länets tätorter råder å andra sidan bostadsbrist och stort bebyggelsetryck, vilket ofta påverkar kulturmiljövärden och övriga stadsbyggnadsvärden negativt. Länet är industritungt och har relativt höga utsläpp till luften. Utsläppen av växthusgaser har minskat mellan 1990 och 2015. Luftkvaliteten är i stora delar av länet god men är lokalt, stundtals dålig.

Längs länets kust finns sulfidjordar som i samband med markanvändning kan orsaka kraftig försurning och höga metallhalter. Miljögifter är ett stort problem i många vattenmiljöer, som exempelvis kvicksilver i insjöar och dioxin i havet.

Renskötseln är nödvändig för att upprätthålla naturbetesmarkerna i fjällen. De pågående klimatförändringarna påverkar naturmiljöerna, inte minst fjällen.

Läs mer om utvärderingen av respektive miljömål på Miljömålsportalen (länk till höger).

Man på fjälltopp blickar ut över Sarekfjällen

Vi kommer heller inte att nå generationsmålet; att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Även om höga naturvärden finns i länet, orsakar en intensiv markanvändning negativa effekter på ekosystemen. Till följd av vår konsumtion orsakar vi dessutom ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Det kommer att krävas fortsatt effektiva insatser. De rika naturresurser vi har måste nyttjas hållbart. Dessutom behöver naturen många gånger en lång återhämtningstid. För att lyckas krävs också ett engagemang i hela samhället. Länsstyrelsen driver arbetet med ett regionalt åtgärdsprogram för miljö, energi och klimat. Läs mer om detta arbete under Norrbottens miljöhandlingsprogram i menyn till vänster.

För att nå länets miljömål behövs stora samhällsförändringar. Åtgärder måste sättas in på bred front i samhället och även påverka våra val och beteenden. Alla samhällsaktörer måste bidra med ett aktivt miljöarbete.

Nästa utvärdering av Norrbottens miljömål kommer att ske i december 2018.

 Utvärdering i december 2015

I december 2017 gjordes en utvärdering av miljömålen i Norrbotten. Läs mer på miljömålsportalen.

Läs kortfattad rapport av utvärderingen.

 Uppdaterade indikatorer

10 av indikatorerna på Miljömålsportalen uppdaterades i mars 2017 med ny data och kommenterande text. Nästa uppdatering sker hösten 2017. Indikatorerna tas fram genom samarbete mellan länsstyrelserna och nationella målmyndigheter och är ett viktigt underlag för att bedöma hur arbetet med att nå miljömålen går.