Når vi Norrbottens läns miljömål?

I Norrbotten bedöms tre av miljökvalitetsmålen vara nära att nås till år 2020. Tio mål kommer inte att nås till 2020 med idag beslutade styrmedel. Tre miljökvalitetsmål bedöms nationellt.

De flesta av miljökvalitetsmålen är inte möjliga att nå till år 2020. Storslagen fjällmiljö, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning anses vara nära att nås.

Tre miljökvalitetsmål har bedömts nationellt; Begränsad klimatpåverkan bedöms inte kunna nås, Skyddande ozonskikt bedöms kunna nås och Säker strålmiljö bedöms vara nära att nås.

I Norrbottens skogs- och kustland samt i Bottenviken är naturen påverkad av en intensiv mark- och vattenanvändning. I fjällen och i det fjällnära området bedöms situationen för naturmiljön vara mer positiv.

Det moderna skogsbruket påverkar skogen, vatten och våtmarker negativt. En stor andel av det som avverkas idag i länet är skog som har lång kontinuitet. En samlad insats för bättre miljöhänsyn vid avverkning pågår men miljöhänsynen har fortfarande brister. Stora projekt för vattendragsrestaurering pågår i länet men ändå är en mycket stor andel av sjöarna och vattendragen fysiskt påverkade av bland annat vägtrummor och gamla flottledsrensningar. De övergödningsproblem som finns är främst lokala. Den pågående satsningen på naturreservat och annat områdesskydd är viktig för bevarandet av ett stort antal naturtyper och arter. Antalet individer av fåglar har sedan 2002 minskat i Norrbotten.

Inom jordbruket har nedläggningar skett och pågår fortfarande; något som leder till att kulturmiljöer och hävdgynnade arter försvinner. Minskande befolkning i glesbygden påverkar boendemiljön bland annat genom försämrad tillgång till service. I många av länets tätorter råder å andra sidan bostadsbrist och stort bebyggelsetryck, vilket ofta påverkar kulturmiljövärden och övriga stadsbyggnadsvärden negativt. Länet är industritungt och har relativt höga utsläpp till luften. Luftkvaliteten är i stora delar av länet god men är lokalt, stundtals dålig.

Längs länets kust finns sulfidjordar som i samband med markanvändning kan orsaka kraftig försurning och höga metallhalter. Miljögifter är ett stort problem i många vattenmiljöer, som exempelvis kvicksilver i insjöar och dioxin i havet. Uppvandringen av vildlax visar på en uppåtgående trend de senaste åren medans uppsteget av havsöring fortfarande är mycket svag.

Renskötseln är nödvändig för att upprätthålla naturbetesmarkerna i fjällen. De pågående klimatförändringarna påverkar naturmiljöerna, inte minst fjällen.

Läs mer om utvärderingen av respektive miljömål på Miljömålsportalen (länk till höger).

Man på fjälltopp blickar ut över Sarekfjällen

Det kommer att krävas fortsatt effektiva insatser. De rika naturresurser vi har måste nyttjas hållbart. Dessutom behöver naturen många gånger en lång återhämtningstid. För att lyckas krävs också ett engagemang i hela samhället. Länsstyrelsen driver arbetet med ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen, ett miljöhandlingsprogram.

I bred samverkan med myndigheter, företag, organisationer och andra aktörer har vi formulerat och fastställt åtgärder som kan bidra till att nå de uppsatta mål som uttrycks i generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen. Läs mer om detta arbete under Norrbottens miljöhandlingsprogram i menyn till vänster.

För att nå länets miljömål behövs stora samhällsförändringar. Åtgärder måste sättas in på bred front i samhället och även påverka våra val och beteenden. Alla samhällsaktörer måste bidra med ett aktivt miljöarbete.

Nästa utvärdering av Norrbottens miljömål kommer att ske i december 2017.

 Utvärdering i december 2015

I december 2016 gjordes en utvärdering av miljömålen i Norrbotten. Läs mer på miljömålsportalen.

Läs kortfattad rapport av utvärderingen.

 Uppdaterade indikatorer

18 av indikatorerna på Miljömålsportalen uppdaterades i november 2016 med ny data och kommenterande text. Nästa uppdatering sker våren 2017. Indikatorerna tas fram genom samarbete mellan länsstyrelserna och nationella målmyndigheter och är ett viktigt underlag för att bedöma hur arbetet med att nå miljömålen går.