Når vi Norrbottens läns miljömål? 

I Norrbotten bedöms två av miljökvalitetsmålen kunna nås till år 2020. Ett miljökvalitetsmål anses vara nära att nås. Tio mål kommer inte att nås till 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel. Tre miljökvalitetsmål bedöms nationellt.

Ingen övergödning och Storslagen fjällmiljö bedöms kunna nås med idag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda år 2020. Bara naturlig försurning anses vara nära att nås. Resterande tio mål bedöms inte kunna nås till 2020.

Tre miljökvalitetsmål har i mars bedömts nationellt; Begränsad klimatpåverkan bedöms inte kunna nås, Skyddande ozonskikt bedöms kunna nås och Säker strålmiljö bedöms vara nära att nås.

Norrbotten är ett stort län med många olika naturtyper och miljöer. Länet hyser få människor på en stor yta med rika naturtillgångar. Trots detta är det tio miljökvalitetsmål som inte kommer att uppnås.

I fjällen och i de fjällnära skogarna, våtmarkerna och vattendragen bedöms situationen för naturmiljön vara relativt gynnsam. I Norrbottens skogs- och kustland samt i Bottenviken är naturen dock påverkad av en intensiv mark- och vattenanvändning.

Inom jordbruket har rationaliseringar och nedläggningar skett och pågår fortfarande; något som leder till att kulturmiljöer och hävdgynnade arter försvinner. Ett intensivt skogsbruk bidrar till försurning och övergödning, fysisk påverkan på vatten och fragmentering av skogslandskapet som på sikt kan leda till utdöende av arter. Skogar med höga natur- och kulturvärden avverkas fortfarande och miljöhänsynen vid avverkning är fortfarande inte bra. Den pågående satsningen på naturreservat och annat områdesskydd är av stor betydelse för bevarandet av ett stort antal arter. Även den expansiva gruvindustrin ökar belastningen på naturmiljön och leder också till negativa effekter på boendemiljön.

Det demografiska läget i framför allt glesbygden, med utflyttning och åldrande befolkning, leder till försämrad tillgång till service. Urbaniseringstrenden skapar ett större bebyggelsetryck i länets större orter. Kulturmiljövärden och övriga stadsbyggnadsvärden påverkas ofta negativt i tätorterna. Luftkvaliteten i länets tätorter är i vissa fall lika dålig som mer tätbefolkade områden i södra Sverige.

Längs länets kust finns sulfidjordar som kan orsaka kraftig försurning och höga metallhalter. Dioxiner är också ett angeläget problem för Bottenviken. Bestånden av havsöring och vildlax är svaga, men förbättras. Renskötseln är nödvändig för att upprätthålla naturbetesmarkerna i fjällen.

Läs mer om utvärderingen av respektive miljömål på Miljömålsportalen (länk till höger).

Man på fjälltopp blickar ut över Sarekfjällen
Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Jörgen Naalisvaara

Det kommer att krävas fortsatt effektiva insatser. De rika naturresurser vi har måste nyttjas hållbart. Dessutom behöver naturen många gånger en lång återhämtningstid. För att lyckas krävs också ett engagemang i hela samhället. Länsstyrelsen har under 2013 beslutat om nya regionala miljömål samt ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen, ett miljöhandlingsprogram.

I bred samverkan med myndigheter, företag, organisationer och andra aktörer har vi formulerat och fastställt åtgärder som kan bidra till att nå de uppsatta mål som uttrycks i generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen. Läs mer om arbetet med nya regionala mål och miljöhandlingsprogrammet på Norrbottens miljömål respektive Norrbottens miljöhandlingsprogram.

För att nå länets miljömål behövs stora samhällsförändringar. Åtgärder måste sättas in på bred front i samhället och även påverka våra val och beteenden. Alla samhällsaktörer måste bidra med ett aktivt miljöarbete.

Nästa utvärdering av Norrbottens miljömål kommer att ske i november 2014.

Kontakta oss

Jörgen Naalisvaara
Miljöanalysenheten
Jorgen punkt Naalisvaara snabela lansstyrelsen punkt se¤Jorgen punkt Naalisvaara snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255379

Utvärdering i december 2013

I december 2013 gjordes en utvärdering av miljömålen i Norrbotten. Läs mer på miljömålsportalen.

Uppdaterade indikatorer

25 av indikatorerna på Miljömålsportalen uppdaterades i mars 2014 med ny data och kommenterande text. Nästa uppdatering sker hösten 2014. Indikatorerna tas fram genom samarbete mellan länsstyrelserna och nationella målmyndigheter och är ett viktigt underlag för att bedöma hur arbetet med att nå miljömålen går.