Når vi Norrbottens läns miljömål? 

I Norrbotten bedöms ett av miljökvalitetsmålen kunna nås till år 2020. Två miljökvalitetsmål anses vara nära att nås. Tio mål kommer inte att nås till 2020 med idag beslutade styrmedel. Tre miljökvalitetsmål bedöms nationellt.

De flesta av miljökvalitetsmålen är inte möjliga att nå till år 2020. Storslagen fjällmiljö bedöms kunna nås, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning anses vara nära att nås.

Tre miljökvalitetsmål har i mars bedömts nationellt; Begränsad klimatpåverkan bedöms inte kunna nås, Skyddande ozonskikt bedöms kunna nås och Säker strålmiljö bedöms vara nära att nås.

I Norrbottens skogs- och kustland samt i Bottenviken är naturen påverkad av en intensiv mark- och vattenanvändning. I fjällen och i det fjällnära området bedöms situationen för naturmiljön vara mer positiv.

Inom jordbruket har rationaliseringar och nedläggningar skett och pågår fortfarande; något som leder till att kulturmiljöer och hävdgynnade arter försvinner. Det moderna skogsbruket påverkar vatten och våtmarker negativt samt fragmenterar skogslandskapet vilket på sikt kan leda till utdöende av arter. Skogar med höga natur- och kulturvärden avverkas och miljöhänsynen vid avverkning har trots förbättringar fortfarande brister. En mycket stor andel av sjöarna och vattendragen är fysiskt påverkade av bland annat vägtrummor och gamla flottledsrensningar. Den pågående satsningen på naturreservat och annat områdesskydd är viktig för bevarandet av ett stort antal naturtyper och arter. För våtmarks- och vattenmiljöer prioriteras tyvärr inte områdesskydd. De övergödningsproblem som finns är främst lokala.

Minskande befolkning i glesbygden påverkar boendemiljön bland annat genom försämrad tillgång till service. I många av länets tätorter råder å andra sidan bostadsbrist och stort bebyggelsetryck, vilket ofta påverkar kulturmiljövärden och övriga stadsbyggnadsvärden negativt. Luftkvaliteten i länets tätorter är i vissa fall lika dålig som mer tätbefolkade områden i södra Sverige.

Längs länets kust finns sulfidjordar som i samband med markanvändning kan orsaka kraftig försurning och höga metallhalter. Miljögifter är ett stort problem i många vattenmiljöer. Bestånden av havsöring och vildlax är svaga men förbättras. Renskötseln är nödvändig för att upprätthålla naturbetesmarkerna i fjällen. De pågående klimatförändringarna påverkar naturmiljöerna, inte minst fjällen.

Läs mer om utvärderingen av respektive miljömål på Miljömålsportalen (länk till höger).

Man på fjälltopp blickar ut över Sarekfjällen
Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Jörgen Naalisvaara

Det kommer att krävas fortsatt effektiva insatser. De rika naturresurser vi har måste nyttjas hållbart. Dessutom behöver naturen många gånger en lång återhämtningstid. För att lyckas krävs också ett engagemang i hela samhället. Länsstyrelsen har under 2013 beslutat om nya regionala miljömål samt ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen, ett miljöhandlingsprogram.

I bred samverkan med myndigheter, företag, organisationer och andra aktörer har vi formulerat och fastställt åtgärder som kan bidra till att nå de uppsatta mål som uttrycks i generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen. Läs mer om arbetet med nya regionala mål och miljöhandlingsprogrammet på Norrbottens miljömål respektive Norrbottens miljöhandlingsprogram.

För att nå länets miljömål behövs stora samhällsförändringar. Åtgärder måste sättas in på bred front i samhället och även påverka våra val och beteenden. Alla samhällsaktörer måste bidra med ett aktivt miljöarbete.

Nästa utvärdering av Norrbottens miljömål kommer att ske i december 2015.

Kontakta oss

Jörgen Naalisvaara
Miljöanalysenheten
Jorgen punkt Naalisvaara snabela lansstyrelsen punkt se¤Jorgen punkt Naalisvaara snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255379

Utvärdering i december 2014

I december 2014 gjordes en utvärdering av miljömålen i Norrbotten. Läs mer på miljömålsportalen.

Uppdaterade indikatorer

13 av indikatorerna på Miljömålsportalen uppdaterades i maj 2015 med ny data och kommenterande text. Nästa uppdatering sker hösten 2015. Indikatorerna tas fram genom samarbete mellan länsstyrelserna och nationella målmyndigheter och är ett viktigt underlag för att bedöma hur arbetet med att nå miljömålen går.