Miljömål

Flicka leker på badstranden

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljömålen.

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.  

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på den nationella miljömålsportalen. Mer information finns också hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS.

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är:

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet 
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

Bakgrund

Riksdagen beslutade 1999 om införandet av miljökvalitetsmål som ett led i arbetet med att utveckla en bättre och tydligare struktur för miljöarbetet. Strukturen har under åren vidareutvecklats i flera steg till det vi idag kallar miljömålssystemet.

Miljömålssystemet består av ett övergripande generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och i dagsläget 24 etappmål. Syftet med miljömålssystemet är att skapa goda förutsättningar för ett strukturerat miljöarbete och en systematisk uppföljning av miljöpolitiken. Uppföljningen av miljökvalitetsmålen och tillståndet i miljön ger regeringen, länsstyrelserna, kommuner, statliga myndigheter och andra kunskap som används både i den strategiska planeringen och i åtgärdsarbetet.

År 2012 uppdaterades preciseringarna till alla miljökvalitetsmålen och etappmål infördes i miljömålssystemet. Preciseringar är förtydliganden av miljömålen och anger det tillstånd i miljön som miljöarbetet ska leda till medan etappmålen ska tydliggöra de samhällsförändringar som är nödvändiga för att vi ska nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Etappmål finns för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan samt inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och luftföroreningar.

Generationsmålet är det övergripande målet för svensk miljöpolitik och innebär att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Detta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Generationsmålet anger så att säga den inriktning och den samhällsomställning som krävs för att vi ska nå miljökvalitetsmålen inom en generation (2020) och är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. I målet tydliggörs bland annat att arbetet med att lösa de svenska miljöproblemen inte ska ske på bekostnad av att vi exporterar miljö- och hälsoproblem till andra länder.

En förändring från och med 2012 är att man i bedömningen även ska ta hänsyn till naturens återhämtningstid och att effekterna av åtgärderna kan ske med viss fördröjning. Ett miljökvalitetsmål bör därmed bedömas som möjligt att nå om antingen det tillstånd i miljön som målet och dess preciseringar uttrycker kan nås, eller om tillräckliga åtgärder, nationellt och internationellt, är beslutade och förväntas vara genomförda inom en generation från det att miljömålssystemet skapades, det vill säga till år 2020.

Miljömålsarbetet på regional nivå

Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen och har under flera år arbetat med att ta fram regionala miljömål samt att följa upp dessa. Länsstyrelsen har fått ett utvidgat och tydligare ansvar att också verka för att miljömålen nås. Länsstyrelsen har därför tagit fram ett norrbottniskt åtgärdsprogram, ett miljöhandlingsprogram, i bred samverkan med länets lokala och regionala aktörer. Programmet beslutades av landshövdingen 2013 och gäller 2013-2016. Nu pågår arbetet med att ta fram ett ny program som ska gälla mellan 2017 och 2020. Läs mer om detta under Norrbottens miljöhandlingsprogram.

Länsstyrelsen har under 2013 även beslutat om nya regionala miljömål, som är formulerade likt de nationella miljömålen, etappmålen och preciseringarna. Läs mer om de nya regionala miljömålen under Norrbottens miljömål.  

 

 

Symboler till alla sexton miljömål. Illustration: Tobias Flygar 

 Illustration: Tobias Flygar

 Content Editor

 

 

 

Marie Björklund

Camilla Carlsson

 

 Styr med sikte på miljömålen

Styr med sikte på miljömålen 

Den sista delen av den nationella fördjupade utvärderingen 2015 innehåller sammanfattade analyser av de 16 miljökvalitetsmålen, en målövergripande analys samt prioriterade förslag till insatser.

Rapporten

 Mål i sikte

Mål i sikte 

Första delen av fördjupad utvärdering 2015, dvs nationella utvärderingen av de 16 miljökvalitetsmålen, har publicerats.

Rapporten i två delar