Sektorer och områden

Ett stort antal samhällsområden kan komma att påverkas av ett förändrat klimat.
Genom kartläggning, kunskapsuppbyggnad och dialog uppmärksammar vi områden där det finns behov av fördjupade utredningar, samverkan eller andra insatser.

Områden vi arbetar med

 • Tekniska försörjningssystem
  (dammar, dricksvatten, elsystem, värme)
 • Bebyggelse, byggnader och industrier
  (ras/skred, dagvatten, översvämningar)
 • Kommunikationer
  (vägar, järnvägar, tele, radio)
 • Naturmiljö och miljömål
  (landekosystem, biologisk mångfald)
 • Areella näringar och turism
  (skogsbruk, jordbruk, rennäring, turism, friluftsliv)
 • Människors hälsa
  (smittspridning, extremtemperatur)
 • Omvärldsförändringarnas påverkan

Information för varje område hittar du under rubriken Sektorer och områden i menyn till vänster.

 

Genus och klimatanpassning

- GenderCC – Women for Climate Justice

- Integrera genus i klimatanpassning. Vägledning i kommunalt klimatarbete. FOI.

 

Samhällsskydd och beredskap

- MSB Klimatförändringarnas konsekvenser för samhällsskydd och beredskap.