Klimat och energi 

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, och vi arbetar också med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Utsläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir varmare, vilket får stora globala konsekvenser. Människans påverkan på klimatet måste begränsas: vi behöver använda energi på ett effektivare sätt, minska utsläppen av växthusgaser och framställa mer förnybar energi. Samtidigt måste vi bland annat förbereda oss på att havsytan höjs och översvämningarna blir fler.

Vad orsakar problemen?


Klimatförändringarna beror på människans utsläpp av av gaser som reflekterar tillbaka  jordens värmestrålning. Dessa värmereflekterande gaser i atmosfären kallas växthusgaser. En stor del är av gaserna är  koldioxid som bildas vid förbränning av fossila bränslen som kol, olja, torv och naturgas. Andra växthusgaser kommer från markanvändning, djurhållning, avfallshantering, ineffektiva vedpannor och från vissa industriprocesser.

Klimat- och energistrategi

Länsstyrelsen har tillsammans med länets kommuner, myndigheter och näringsliv arbetat fram en klimat- och energistrategi som visar hur vi ska kunna bidra till att klara klimatmålen och energiomställningen.

Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att anpassa det svenska samhälle till ett förändrat klimat. Tyngdpunkten i arbetet är att öka kunskapen om klimatförändringen och dess konsekvenser, och genom dialog stimulera till åtgärder för att förebygga framtida problem.

 

Kontakta oss

Ylva Sardén
Handlägger energifrågor
Enheten för tillväxt och infrastruktur
Ylva punkt Sarden snabela lansstyrelsen punkt se¤Ylva punkt Sarden snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255425
Micael Bredefeldt
Handlägger Anpassning till förändrat klimat
Enheten för social hållbarhet och samhällsskydd
Micael punkt Bredefeldt snabela lansstyrelsen punkt se¤Micael punkt Bredefeldt snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255251