Vigsel 

 

 

Bild på kyrka

Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare enligt Äktenskapsbalken.

 

Länsstyrelsen utser vigselförrättare oftast efter förslag från kommunerna i länet. De personer som utses till vigselförrättare får ett så kallat förordnande, och som regel gäller förordnandet inte för enstaka vigslar. Länsstyrelsen har en förteckning över vilka personer som är utsedda till vigselförrättare i varje län och du kan vända dig till Länsstyrelsen eller till din kommun för att få reda på vilka de är.

Tid för vigsel beställs hos vigselförrättaren men i vissa kommuner kan en tid också beställas hos kommunen.

En länk till listan över förordnade vigselförrättare i länet finns till vänster på sidan under fliken vigselförrättare.

 

Äktenskapsdispens

Du behöver Länsstyrelsens tillstånd om du är under 18 år eller om du vill ingå äktenskap med någon som är det.Till ansökan ska fogas personbevis - inte äldre än tre månader - för både sökanden och den som sökanden ska gifta sig med. Av personbeviset ska framgå vem som är vårdnadshavare för den som söker. Om en av föräldrarna är avliden ska även detta framgå av personbeviset.

Länsstyrelsen ska ge sökandens vårdnadshavare möjlighet att yttra sig. Socialnämnden i den kommun där den sökande bor ska också yttra sig.

Har genom beslut av domstol endast den ena av föräldrarna fått vårdnaden om sökanden, eller har fadern fått vårdnaden i fall där sökanden är född utom äktenskapet, ska utdrag ur domstolsbeslutet bifogas. Är vårdnaden anförtrodd åt särskild förordnad förmyndare fordras också utdrag ur domstolens beslut.

Kontakta oss

Norrbotten
010-225 50 00
norrbotten snabela lansstyrelsen punkt se¤norrbotten snabela lansstyrelsen punkt se