Överförmyndare

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarna i sitt län. Det innebär att vi med jämna mellanrum gör inspektioner hos dem, men vi kan även granska en överförmyndare efter till exempel en anmälan från allmänheten.

Människor som har svårt att sköta sin ekonomi på grund av sjukdom, ålder eller något annat skäl kan få hjälp av en god man eller en förvaltare. I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som ser till att kommunens gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. Överförmyndaren ska särskilt se till att personens tillgångar används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade på ett tryggt sätt som ger en rimlig avkastning. Överför­myndaren ser också till att föräldrar och förmyndare tar hand om barns tillgångar på ett säkert sätt till dess att barnet blir myndigt. Bestämmelserna om överförmyndarnas verksamhet finns i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen.

Om du har klagomål på hur en förmyndare, god man eller förvaltare sköter sitt uppdrag kan du vända dig till överförmyndaren i din kommun. Om du har klagomål på en överförmyndare eller överförmyndarnämnd kan du vända dig till Länsstyrelsen.

 Vill du framföra klagomål?

Ange den överförmyndare eller överförmyndarnämnd ditt klagomål avser, samt ställföreträdarens namn, den berörda huvudmannen och orsaken till missnöjet. När länsstyrelsen fått din skrivelse skickar vi den till överförmyndaren eller överförmyndarnämnden för yttrande. Sedan granskar vi ärendet och meddelar beslut. Därefter avslutar vi antingen ärendet eller riktar kritik mot överförmyndarens eller överförmyndarnämndens handläggning. Skicka din skrivelse till Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå eller via mail till: norrbotten@lansstyrelsen.se