Mänskliga rättigheter

Länsstyrelsens personal ska ha goda kunskaper om de mänskliga rättigheterna.

Målet är att arbetet för lika rättigheter och möjligheter ska genomsyra länsstyrelsernas organisationer och verksamhet. Arbetet utgår från diskrimineringslagen och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

De mänskliga rättigheterna gäller för alla

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller sammanhang.

Diskrimineringslagen

Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera människor utifrån deras kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller könsöverskridande uttryck.

Den nya diskrimineringslagen beslutades 2009 och omfattar fler områden jämfört med den tidigare lagstiftningen. Med den har det blivit lättare att bekämpa diskriminering mer effektivt. Samtidigt som lagen trädde ikraft bildades en gemensam ombudsmannamyndighet, Diskrimineringsombudsmannen.

Den ersätter de tidigare fyra ombudsmännen mot diskriminering (handikappombudsmannen HO, jämställdhetsombudsmannen JämO, ombudsmannen mot etnisk diskriminering DO och ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning HomO).

Länsstyrelserna - en förebild för lika rättigheter

I mitten av januari 2011 genomfördes den första länsstyrelsegemensamma utbildningen om mänskliga rättigheter och diskriminering. Den som är intresserad av att lära sig mer om detta, kan läsa länsstyrelsernas handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter som finns i högerboxen att ladda ner som PDF.