Lönegaranti

Pengar

Länsstyrelsen ansvarar för att betala ut lönegaranti till anställda i företag som går i konkurs eller genomgår en företagsrekonstruktion. Detta sker efter beslut av konkursförvaltaren eller rekonstruktören.

Vad innebär en konkurs eller en företagsrekonstruktion för dig som arbetstagare?

Om du är anställd på ett företag som går i konkurs eller genomgår företagsrekonstruktion omfattas du av lönegarantilagen. Det innebär att du kan få ersättning för lön eller liknande som arbetsgivaren är skyldig dig.

När ett företag försätts i konkurs eller ska genomgå en rekonstruktion, utser Tingsrätten en konkursförvaltare eller rekonstruktör, som beslutar vilka personer som har rätt till lönegaranti och vilka belopp som ska betalas ut. Efter att Länsstyrelsen har fått ett skriftligt beslut av från konkursförvaltaren eller rekonstruktören betalar Länsstyrelsen ut lönegarantin.

Lönegarantin innebär också att du kan få ut din uppsägningslön under den uppsägningstid (1–6 månader) som LAS (lagen om anställningsskydd SFS 1982:80) anger. Du ska vara anmäld som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. Maxbeloppet för lönegaranti är fyra prisbasbelopp (2017 uppgår detta till 179 200kr).

När ska jag använda blanketten ”Försäkran”?

Innestående lön och innestående semesterersättning betalas ut utan att du behöver lämna in en försäkran. Om konkursförvaltaren eller rekonstruktören fattat beslut om uppsägningslön, skickar Länsstyrelsen ut blanketten ”Försäkran enligt lönegarantilagen”. För att få din lönegaranti utbetald ska du skicka in en ifylld och undertecknad blankett. Alla blanketter som Länsstyrelsen har skickat till dig ska fyllas i och sändas tillbaka till Länsstyrelsen. Om du i försäkran uppger att du har haft eller kommer få någon annan inkomst eller ersättning för den aktuella perioden fattar konkursförvaltaren eller rekonstruktören ett nytt beslut om uppsägningslön.  

När du skickar in din försäkransblankett, tänk på att:

  • skicka in blanketten tidigast det datum som står angivet under ”Insändes tidigast” på varje blankett  
  • fylla i det svarsalternativ som gäller för dig, det finns sex olika alternativ   
  • skriva under blanketten och ange det telefonnummer, där vi kan nå dig under dagtid   
  • när du skickar in din första blankett även skickar med intyg om att du är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen (gäller inte om du är 65 år eller fyller 65 under året).

 Information om lönegaranti

 Utbetalningar

Vår handläggningstid är för närvarande endast någon dag från det vi fått in handlingar från konkursförvaltaren (rekonstruktören) eller när en korrekt ifylld ”försäkran” kommit in.

Handläggning av lönegarantier är samordnad på sju platser i landet

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.

Länsstyrelsen i Östergötlands län hanterar ärenden för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

Länsstyrelsen i Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län hanterar ärenden för i Västra Götalands och Hallands län.

Länsstyrelsen i Dalarnas län hanterar ärenden för Dalarnas, Gävleborgs, Örebro och Värmlands län.

Länsstyrelsen i Västernorrlands hanterar ärenden för Västernorrlands och Jämtlands län.

Länsstyrelsen i Norrbottens län hanterar ärenden för Norrbottens och Västerbottens län.