Livsmedelskontroll

Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för livsmedelskontrollen inom länet.

Matlagning ute

Länsstyrelsens uppgifter

Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för livsmedelskontrollen inom länet. Länsstyrelsen har även en viktig roll som rådgivare och anordnare av utbildnings- och samordningsinsatser för länets livsmedelsinspektörer.

Länsstyrelsen genomför också revision över kommunernas livsmedelskontroller. Dessutom är Länsstyrelsen överklagningsinstans för kommunernas beslut enligt livsmedelslagstiftningen. Länsstyrelsen ansvarar även för kontroll av livsmedel och foder i primärproduktionen.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är central myndighet och har det nationella, övergripande kontrollansvaret för livsmedelsområdet. Livsmedelskontrollen är noga reglerad i flera EU-förordningar, i livsmedelslagstiftningen och i föreskrifter.

Reviderar kommunernas livsmedelskontroll

Länsstyrelsen ansvarar för den regionala livsmedelskontrollen. Denna utövas bland annat genom kommunbesök för att revidera kommunernas livsmedelskontroll och följa upp hur kommunerna utövar sin operativa livsmedelskontroll. Syftet är att säkerställa en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll.

Varje kommuns miljönämnd (eller motsvarande) har det lokala ansvaret för livsmedelskontrollen. Det är till kommunen man vänder sig om man har frågor om till exempel kylförvaring, färskhet eller varmhållning av livsmedel i butiker eller restauranger.

Kontroll av primärproduktion av livsmedel - se till att du är registrerad

Länsstyrelsen ansvarar även för kontroll av livsmedel och foder i primärproduktionen. Till primärproduktion räknas odling och skörd av frukt, grönsaker och spannmål, uppfödning av levande djur före slakt, mjölkproduktion, äggproduktion och biodling. Även jakt och fiske, samt insamling av vilda bär och svampar hör också till primärproduktionen.

Om du är primärproducent av livsmedel och inte har registrerat din verksamhet hos kommunen före 1 januari 2009 ska du registrera dig hos länsstyrelsen.

Samordning av livsmedelskontrollfrågor

Länsstyrelsen har också ett samordningsansvar gentemot länets kommuner i livsmedelsfrågor. Länsstyrelsen anordnar utbildningar och livsmedelsträffar med kommunernas inspektörer, som en del av vårt samordningsansvar.

Inom länet genomförs regionala kontrollprojekt (PIK-projekt), vilka Länsstyrelsen samordnar. Detta innebär att alla kommuner i länet ges möjlighet att i projektform bedriva kontroll över en specifik livsmedelshantering eller inhämta kunskap inom ett speciellt område.

Överklaga kommunens beslut enligt livsmedelslagstiftningen till Länsstyrelsen

Förutom vår regionala roll i livsmedelskontrollen är också Länsstyrelsen besvärsinstans för de kommunala besluten enligt livsmedelslagstiftningen. Det innebär att om kommunens beslut överklagas är det Länsstyrelsen, som prövar ärendet.

Matförgiftning

Vid utbrott av matförgiftningar bistår Länsstyrelsen kommunerna och samarbetar även med landstingets smittskyddsläkare i utredningar där livsmedel misstänks ha orsakat sjukdom hos människor.

 Vad är primärproduktion?

Primärproduktion omfattar odling och skörd av frukt, grönsaker, spannmål, mjölkproduktion, äggproduktion, uppfödning och produktion av levande djur före slakt, biodling, jakt, fiske och insamling av vilda produkter som bär och svamp samt även transport, lagring och hantering av primärprodukter på produktionsplatsen.