Jämställdhet

Länsstyrelsen arbetar för jämställdhet i länet utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik.

Det nationella målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå detta har regeringen fastställt sex långsiktiga delmål för jämställdhetspolitiken:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet

  • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut

  • Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling

  • En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor

  • Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor

  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där besluten fattas, resurserna fördelas och normerna skapas, och därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Det innebär att alla politiska beslut som berör individer ska belysa, analysera och beakta villkoren för kvinnor och män samt för flickor och pojkar.

Länsstyrelsen har till uppgift att stödja kommuner, statliga verksamheter och andra regionala aktörer i arbetet med att göra sina verksamheter jämställda. Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategi som används för att uppnå målen. Strategin har vuxit fram för att motverka tendensen till att jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller hamnar vid sidan om andra politiska frågor och verksamheter.

Länsstyrelserna twittrar tillsammans om jämställdhet, genus, omvärldsbevakning och kommande jämställdhetsarrangemang.

Jämställdhet i det dagliga arbetet

Strategin innebär att ha med sig jämställdhetsperspektivet i hela beslutsprocessen - när beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas. Det kan exempelvis handla om att ha med sig jämställdhetsperspektivet hela vägen från förstudie, genomförande av ett projekt och uppföljning och utvärdering. Jämställdhetsperspektivet ska även belysas, beaktas och analyseras när politiska beslut tas och genomförs. Med strategin jämställdhetsintegrering finns jämställdhet med i det dagliga arbetet.

Jämställdhet i länet

Länsstyrelsen arbetar för jämställdhet i länet och ansvarar för att de jämställdhetspolitiska målen ska föras ut och få genomslagskraft på regional nivå. Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, stödja och följa upp arbetet med de jämställdhetspolitiska målen på länsnivå. Det är ett arbete som sker både internt inom den egna verksamheten, men även externt i samverkan med andra aktörer i länet.

Jämställdhetsarbetets utveckling på senare tid

Delmålsstrukturen förändrades i november 2016 utifrån skrivelsen Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid. Två nya delmål, jämställd utbildning och jämställd hälsa tillkom. Samtliga sex delmål måste uppfyllas för att det övergripande målet ska bli verklighet.