Jämställdhet

Länsstyrelsen arbetar för jämställdhet i länet och ansvarar för att de jämställdhetspolitiska målen ska föras ut och få genomslagskraft på regional nivå. Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, stödja och följa upp jämställdhetsarbete på länsnivå. Det är ett arbete som sker både inom den egna verksamheten men även i samverkan med andra aktörer i länet.  

Den huvudsakliga strategin för att uppnå jämställdhet är så kallad jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering är en strategi som innebär att en jämställdhetsanalys ska göras inför alla beslut i en verksamhet. Strategin ska motverka att jämställdhetsfrågor hamnar i skymundan eller vid sidan om andra politiska frågor och verksamheter.  

Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där besluten fattas, resurserna fördelas och normerna skapas och därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Det innebär att alla politiska beslut som berör individer ska belysa, analysera och beakta villkoren för kvinnor och män samt för flickor och pojkar.

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det övergripande målet är uppdelat i fyra olika delmål:

En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.